Icke-finansiella mål

Icke-finansiella mål

För att bli oslagbara som ledare för hållbar utveckling i vår bransch ska Alligo fokusera på rollen som partner till våra kunder, som arbetsgivare till våra medarbetare och som partner till våra leverantörer. Med utgångspunkt i vision och väsentliga hållbarhetsfrågor har Alligo fastställt fem nya icke-finansiella mål.

1. Ansvarsfulla leverantörsrelationer

100% undertecknande av uppförandekod

  • Samtliga betydande leverantörer ska ha skrivit under Alligos uppförandekod för leverantörer.
  • 2021: 96 % av de betydande leverantörerna (leverantörer med ett inköpsvärde över 1 MSEK) har skrivit under koncernens uppförandekod för leverantörer.

2. Nöjda kunder

>75 Nöjd-kund-index

  • Samtliga konceptvarumärken på alla koncernens geografiska marknader ska uppnå ett Nöjd Kund Index (NKI) som uppgår till mer än 75.
  • 2021: Samtliga konceptvarumärken och marknader uppmätte NKI som översteg målet 75.

3. Hälsa

<5 % sjukfrånvaro

  • Sjukfrånvaro i förhållande till total schemalagd tid ska vara under 5 procent.
  • 2021: Sjukfrånvaron uppgick till 6,8 % (7,1).

4. Jämställdhet

>30% andel kvinnliga chefer

  • Andelen kvinnliga chefer ska uppgå till mer än 30 procent.
  • 2021: Andelen kvinnliga chefer uppgick till 22,3 % (20,3).

5. Klimatpåverkan

Minskade koldioxidutsläpp

  • Att minska vår klimatpåverkan är en väsentlig prioritering för Alligo.
  • Vi har påbörjat ett arbete för att kunna mäta de koldioxidutsläpp vår verksamhet ger upphov till på ett korrekt och tillförlitligt sätt och vi för avsikt att sätta ett gemensamt mål för minskade koldioxidutsläpp att styra verksamheten mot.