Minskad miljöpåverkan från transporter

Inom ramen för Alligos logistikmodell  är det centralt att minska det ekologiska fotavtrycket som transporterna ger upphov till. Alligo ställer därför tydliga krav på transportleverantörerna och optimerar logistikflödena för både in och ut leveranser från respektive logistikcenter.

En stor del av Alligos klimatpåverkan orsakas av transporter och merparten av utsläppen relaterar till flyg- och sjötransporter.

Under 2021 upprättades ett Miljömål i syfte att minska flygtransporterna. För att uppnå målen arbetar Alligo med att förbättra inköpsplaneringen och öka fyllnadsgraden i containrar som transporteras sjövägen genom samlastning av varor från olika leverantörer.