Affärsområde Alligo

Hållbarhet genom hela värdekedjan är en av affärsområdets strategiska prioriteringar. Ett strukturerat och målmedvetet hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vi ska vara relevanta för våra kunder och en attraktiv arbetsgivare. Det ökar vår konkurrenskraft och gör att vi blir ett mer välfungerande företag.

Affärsområdets hållbarhetsarbete var under 2020 präglat av samordningen mellan TOOLS och Swedol. Bägge bolagen är certifierade enligt ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö, i Sverige och Norge. Därutöver är även TOOLS Sverige och Norge arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018. Under hösten har vi skapat en gemensam plattform för ledningssystem och samordnar våra arbetssätt för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi planerar en gemensam certifiering av affärsområdet för de tre ISO-standarderna under 2021.

Tretton väsentliga hållbarhetsfrågor har definierats för affärsområdet. De väsentliga hållbarhetsfrågorna, liksom mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är en integrerad del av affärsområdets affärsplanering.

Affärsområdets väsentliga hållbarhetsfrågor

 • Kundservice
 • Lönsamhet och tillväxt
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Produktansvar genom kvalitet och säkerhet
 • Kemikalier
 • Logistikoptimering
 • Hjälpa kunder med att minska egen miljöpåverkan
 • Ledarskap
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Mångfald och jämställdhet
 • Arbetsförhållanden/mänskliga rättigheter i leverantörsledet
 • Antikorruption

En ny, gemensam uppförandekod inom Affärsområdet är antagen som bygger på de tio principerna i FNs Global Compact och är en fördjupning av koncernens upp­förandekod. Uppförandekoden innehåller anvisningar för hur anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter skall förhålla sig. En visselblåsarfunktion finns inom affärsområdet.

Tidigare arbetssätt som knyter an till hållbarhet inom TOOLS och Swedol kommer nu hela affärsområdet till del. Swedol är fortsatt medlemmar i amfori BSCI, ett globalt företagsinitiativ som arbetar för ansvarsfulla leverantörskedjor. Genom medlemskapet har affärsområdet tillgång till det branschöverskridande nätverket med företag som samarbetar för att underlätta uppföljning och utveckling av sociala och miljömässiga frågor i leverantörsledet i enlighet med amfori BSCIs gemensamma uppförandekod. Det innebär bland annat att vi kan ta del av andra företags utvärderingar vid leverantörsbesök, vilket medför en utökad kontroll och transparens i leverantörskedjan. Affärsområdets alla leverantörer kommer att ta del av detta arbete framöver för produktion i riskländer.

Vi gick under 2020 igenom miljömärkningen på våra produkter. Våra kunder kan få ta del av denna information. Vi visar upp dokument som säkerhetsdatablad och Declaration of Conformity (DoC) för PPE-produkter för att öka kunskapen kring våra produkter och för att kunden ska kunna göra hållbara och säkra val. Vi följer lagar och krav, lägger ut information om Infoplikt enligt REACH kring produkterna sedan länge och nu uppdaterar vi samma information i SCIP-databasen på ECHA, europeiska kemikalie­myndigheten.

Tjänst
Ort
Sista ansökningsdag