Affärsområde Komponenter & Tjänster


En hållbar verksamhetsstyrning

FNs Globala hållbarhetsmål och Global Compact samt Momentum Groups uppförandekod ligger till grund för affärsområdets hållbarhetsarbete. En Hållbarhetspolicy tillsammans med flertalet andra policys finns implementerade. Likaså en tydlig målprocess – där mål från ledningsnivå bryts ner via regionala, lokala och avdelningsspecifika verksamhetsplaner till handlingsplaner på individnivå. I planerna kompletteras ekonomiska mål med sociala och miljömässiga mål samt för Momentum Industrial ett specifikt mål kopplat till dokumenterat kundvärde, så kallade ”Industriförbättringar”.

Ett flertal av affärsområdets bolag är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Momentum Industrial arbetar även utifrån den vägledande standarden för organisationers samhällsansvar ISO 26001:2010.

En ansvarsfull värdekedja

Affärsområdets gemensamma mission – Tillsammans för en hållbar industri – förklarar vårt uppdrag. Vi finns till för att tillsammans med våra intressenter bidra till en hållbar industri med fokus på människa, miljö och ekonomi. En säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö, maximerade livscykler, miljövänligare industriprocesser samt god affärsetik är exempel på viktiga parametrar för att möjliggöra en hållbar industri.

Ett hållbart kundled

Affärsområdets samlade kunderbjudande omfattar hållbara produkter och tjänster, där värde före pris, kvalitet före kvantitet, hög affärsetik och kundens bästa val utgör verksamheternas kompass. Genom denna kompass vill vi få våra kunders medarbetare, miljö och ekonomi att växa och frodas över tid. Ett centralt arbetsverktyg för arbetet är de industriförbättringar som Momentum Industrial erbjuder, vilka påvisar det värde våra produkter och tjänster ger kunden utifrån ett arbetsmiljö-, miljö- och ekonomiskt perspektiv. Industriförbättringarna genomförs tillsammans med kund samt signeras av kund i syfte att säkerställa en gemensam bild av det värde våra hållbara lösningar ger kunden.

Under 2020 har vi samtidigt genomfört kunskapshöjande webbinarier för över 1 000 kunder. Utvecklingsprojekt har genomförts tillsammans med partners, såsom SKF, med målet att ytterligare förstärka det gemensamma värde vi ger kunden. Med Enersize som samarbetspartner har Momentum Industrial även utvecklat en ny tjänst i form av läckagereduktion av tryckluft, vilket i sin tur leder till energibesparingar och minskade CO2-utsläpp.

Industriförbättringar

 

656 industriförbättringar

Under 2020 genomfördes 656 stycken industriförbättringar inom Momentum Industrial. Av dessa påvisade 30 procent en förbättrad arbetsmiljö, 46 procent en minskad miljöpåverkan och hela 93 procent en förbättrad ekonomi. Total ekonomisk förbättring uppgick till cirka 95 MSEK.

Prickad linje

En hållbar arbetsplats

Inom affärsområdets olika bolag arbetas det proaktivt och systematiskt med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke genom hela medarbetarcykeln – från rekrytering till avslut och tiden däremellan. Fokusområden är bland annat hälsa och säkerhet, ledarskap, kompetensutveckling, likabehandling och kommunikation och under 2020 har vi förfinat samtliga delar i vår HR-process.

Vi är övertygande om att utbildning och kompetensutveckling är en viktig nyckel för välmående medarbetare. Mot den bakgrunden har vi ett gediget utbildningspaket att erbjuda våra medarbetare och chefer. I sviterna av pågående Covid-19 pandemi genomfördes en extra utbildningsinsats för medarbetare i korttidsarbete och likaså arrangerades flertalet hälsofrämjande insatser inom organisationerna. Under hösten påbörjades ett likabehandlingsarbete inom Momentum Industrial som vänder sig till alla medarbetare och chefer, med syftet att kartlägga status för likabehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

2020 var året då fysiska möten ställdes om till digitala, vilket haft en positiv effekt på affärsområdets interna klimatavtryck. En ny bilpolicy implementerades samtidigt i syfte att ytterligare minska våra interna fossila koldioxidutsläpp. Ett kemikaliearbete i verkstäderna samt på samtliga lager har genomförts i syfte att dels säkerställa en god och säker arbetsmiljö för våra anställda, dels minimera antalet kemikalier i verkstäderna och på lagerhyllorna.

En hållbar leverantörskedja

I syfte att kvalitetssäkra vårt bidrag till en hållbar industri, arbetar vi aktivt i vårt leverantörsled med hållbarhetsfrågorna. Vår leverantörsuppförandekod tar sin grund i FNs Global Compact och utgör navet i vår leverantörsprocess – från potentiell ny leverantör till uppföljning av befintliga leverantörer. Allt i syfte att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rätt­visa anställningsförhållanden samt säkerställa hälsosamma och säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av miljöfrågor samt hållbara affärsetiska normer i vårt leverantörsled.

Under 2020 har leverantörsbedömningar och leverantörsrevisioner genomförts enligt vår årsplan samt utvecklingsinriktade leverantörsdialoger kopplat till hållbara produkter och tjänster fortsatt.

Prickad linje

 

Leverantörskedja

Affärsområdets verksamheter arbetar aktivt med att säkerställa ansvarstagande och hållbara produkter i hela vår leverantörskedja, men störst fokus ligger på de leverantörer som står för den största inköpsvolymen, där exempelvis mindre än 3 procent av leverantörerna till Momentum Industrial står för cirka 80 procent av inköpsvolymen. Av dessa cirka 30 leverantörer arbetar Momentum Industrial redan idag i aktivt partnerskap med hälften, med gemensamma mål och handlingsplaner.

Prickad linje

När vi blickar framåt

För 2021 ser vi inom affärsområdet fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet med att stärka ansvarstagandet inom vår värdekedja ytterligare. Vår största hävstångseffekt i bidraget till en hållbar utveckling är säkerställande av ett hållbart leverantörsled bakåt och hållbara kundval och lösningar framåt. Välmående medarbetare är en förutsättning för att nå framgång i det arbetet. Vårt arbete med att bygga en än mer hållbar och attraktiv arbetsplats kommer även för 2021 vara ett fokuserat område. Likaså arbetet med att minska vår negativa intern miljöpåverkan. Nyckeln i alla relationer är en god kommunikation och informationsutbyte, så för 2021 planeras det för förfinade intressentdialoger med medarbetare, kund och leverantör. Allt i syfte att efterleva vår mission – Tillsammans för en hållbar industri!