Nöjda intressenter

Alligos hållbarhetsarbete bygger på en kontinuerlig dialog med koncernens intressenter. 

Vi gör det enkelt för företag att möta sina behov på ett så hållbart sätt som möjligt. Om vi gör vårt jobb rätt skapar vi på ett ansvarsfullt sätt värde för alla våra intressenter.

Nöjda kunder

Alligo arbetar för nya och befintliga kunders bästa genom att löpande utveckla och erbjuda produkter som möter deras förväntningar på: funktion, kvalitet, säkerhet, miljöpåverkan och leveranssäkerhet. Genom att erbjuda tjänster inom service och underhåll förlängs produkternas livslängd, vilket bidrar till att sänka kundernas totalkostnader.

För att skapa nöjda kunder sker regelbundna uppföljningar via kundundersökningar i koncernens bolag.  Resultaten bidrar till hur våra verksamheter arbetar med:

  • servicegrad och tillgänglighet
  • utveckling av produktsortiment och tjänster
  • kompetensutveckling

Nöjda medarbetare

Alligo arbetar för nya och befintliga medarbetares bästa genom att erbjuda god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och möjligheter till kompetens- och prestationsutveckling.
Medarbetarundersökningar genomförs regelbundet inom koncernens bolag och resultaten ligger till grund för nya satsningar och initiativ som syftar till att öka nöjdheten bland medarbetarna.

Nöjda samarbetspartners

Baserat på respektive affärsområdes starka marknadsposition arbetar Alligo för att uppnå konkurrenskraftiga inköpsvillkor, effektiva processer och nära, långsiktiga samarbeten med leverantörerna. Alligo ska agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt utifrån koncernens uppförandekod och internationellt erkända standarder och förväntar sig att våra leverantörer gör detsamma.

Genom nära relationer och samverkan kan Alligo verka för att minska risker gällande exempelvis arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljöpåverkan i leverantörsledet och därmed påverka leverantörernas utveckling på ett positivt sätt.

Nöjda ägare

Alligo arbetar för att skapa aktieägarvärde genom att fokusera på hållbara verksamheter och långsiktigt lönsam tillväxt, minimera stora affärsrisker genom aktiv och ändamålsenlig
bolagsstyrning samt att ge korrekt och ändamålsenlig information till aktiemarknaden.

Så skapar Alligo finansiellt värde för våra intressenter

Genom att fortsätta utveckla och stärka Alligos affär skapar vi värde för kunder, medarbetare, affärspartner, aktieägare och samhället i stort:

  • Leverantörer får värde i form av betalning av varor och tjänster vi köper in.
  • Våra medarbetare får tillbaka värde i form av löner, pensioner och andra förmåner.
  • Styrelsen har som avsikt att motsvarande minst 30-50 procent av Alligo’s resultat efter skatt tilldelas aktieägarna i form av utdelning.
  • Våra långivare får ekonomiskt värde i form av intäkter från räntor.
  • Alligo genererar värde till samhället genom att betala skatter och sociala avgifter.