15 juni nytt preliminärt datum för årsstämma

Publicerades


Styrelsen för Swedol AB (publ) (”bolaget”) har beslutat att årsstämman 2018 preliminärt ska avhållas 15 juni istället för 24 april som tidigare kommunicerats.

Beslutet har fattats med anledning av att Nordstjernan AB den 14 mars offentliggjorde ett förvärv av merparten av Aktiebolaget Zeldas aktier i bolaget. Förvärvet är villkorat av godkännande från svenska och norska konkurrensmyndigheter. Om förvärvet genomförs kommer det innebära att Nordstjernan, om aktier inte därefter avyttras i den utsträckning som krävs för att budplikten ska bortfalla, blir skyldigt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande (budpliktsbud) avseende samtliga aktier i bolaget med ett pris om 32 SEK per aktie (före utdelning), dvs. det pris per aktie som Nordstjernan ska betala till Zelda enligt aktieöverlåtelseavtalet.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 mars 2018 klockan 16.30.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se