BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

Publicerades


Swedol ökar försäljningen med 6,4% för perioden januari-december 2012.

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

 • Intäkterna ökade med 1,8% till 388,2 Mkr (381,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,0 Mkr (49,7) och rörelsemarginalen till 2,6% (13,0).
 • Nettoresultatet uppgick till 15,0 Mkr (36,0) och resultat per aktie till 0,23 kr 1 (0,56 1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,2 Mkr (34,0).
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med netto 13,0 Mkr (0,0).
 • Ett åtgärdsprogram har inletts för att förbättra lönsamhet och kapitalbindning.

JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

 • Intäkterna ökade med 6,4% till 1 366,4 Mkr (1 284,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 54,4 Mkr (149,5) och rörelsemarginalen till 4,0% (11,6).
 • Nettoresultatet uppgick till 48,1 Mkr (107,6) och resultat per aktie till 0,75 kr 1 (1,68 1).
 • Butikernas försäljningsökning var 3,9% jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,7 Mkr (30,6).
 • Utdelning föreslås med 0,35 kr (0,55 kr) per aktie. Total utdelning uppgår till 22,4 Mkr (35,2).

1)      Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

KOMMENTAR FRÅN VD

2012 kan sammanfattas som ett år när vi investerat för framtiden. Året började starkt med ökade intäkter men mattades av under andra halvan av året. Den svagare tillväxten och rörelsemarginalen berodde främst på externa faktorer såsom en tuffare marknad med svagare efterfrågan men även på interna faktorer såsom etableringen i Norge och investeringen i ett nytt logistikcenter.

Tillväxten landade på 6,4% totalt och butiksförsäljningen ökade med 3,9% för helåret. Med det nya logistikcentret på plats kommer vi uppnå effektivare logistik ur både tids- och kostnadssynpunkt. Den grundläggande strategin, att växa med lönsamhet, genomsyrar allt vi gör och därför kommer vi fortsätta att effektivisera vår kapitalbindning och se över vår kostnadsbild. En viktig del i det arbetet är att förbättra lönsamheten i befintliga butiker. Vi öppnade tre nya butiker i Norge under året och räknar med att våra sex butiker ska vara en tillräckligt stor bas för att succesivt bygga upp en lönsam verksamhet. NIMAs produktutbud har bidragit mycket väl till vårt befintliga program. Vi kommer att fortsätta integreringsarbetet med NIMA under det nya året.

Jag vill avslutningsvis tacka samtliga medarbetare för året som gått. Jag ser med spänning fram emot det nya verksamhetsåret!

Markku Piippo, VD för Swedol.

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept – egna butiker och internethandel samt återförsäljare. Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2012 omsatte Swedol 1 366 miljoner och sysselsatte cirka 500 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap.


Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 20 februari 2013 klockan 08.50


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Markku Piippo, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 304 05 84 markku.piippo@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se