BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2016

Publicerades


Stark försäljning och ökat resultat
Ett händelserikt 2016 avslutades med en stark försäljning under det fjärde kvartalet. Under året lades grunden för den nya Swedolkoncernen genom förvärvet av Grolls och arbetet med att utveckla den nya organisationen.

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 865,3 Mkr (460,5).
 • Bruttomarginalen Swedol, exkl. Grolls uppgick till 38,9 % (36,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 91,9 Mkr (8,7) och rörelsemarginalen till 10,6 % (1,9).
 • Engångskostnader har belastat rörelseresultatet med 7,5 MSEK (26,8).
 • Grolls rörelseresultat uppgick till 42,2 Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 67,9 Mkr (6,6) och resultat per aktie till 0,82 kr1,2 (0,08).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116,5 Mkr (16,3).
 • Förvärvet av Grolls ingår i koncernens räkenskaper från den 8 juni 2016 och har haft en kraftig påverkan på intäkter och resultat.

Januari–december i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 2 371,2 Mkr (1 540,0).
 • Bruttomarginalen Swedol, exkl. Grolls uppgick 38,5 % (37,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 176,2 Mkr (55,5) och rörelsemarginalen till 7,4 % (3,6).
 • Grolls rörelseresultat uppgick till 59,7 Mkr.
 • Engångskostnader inkl. förvärvskostnader har belastat rörelseresultatet med 20,3 MSEK (26,8).
 • Nettoresultatet uppgick till 127,0 Mkr (42,3) och resultat per aktie till 1,53 kr1,2 (0,51).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123,9 Mkr (77,8).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.
2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016.

Viktiga händelser under kvartalet

 • En ny Swedolbutik öppnades i Södertälje.

Viktiga händelser efter perioden

 • Den nya organisationen sjösattes 1 januari 2017.
 • Mikael Nordin tillträdde som ny Divisionschef för Kläder och skydd och blev medlem i Swedols koncernledning.
 • Stefan Enander tillträdde som ny Inköp & Hållbarhetschef och blev medlem i Swedols koncernledning.
 • Ulf Eriksson tillträdde som ny IT-chef och blev medlem i Swedols koncernledning.
 • Avtal om likviditetsgaranti upphörde.

VD:s kommentar
”2016 var på många sätt ett händelserikt år. Marknaden, framför allt inom bygg och anläggning, var stark och vi lyckades tillvarata detta på ett bra sätt.”

”November var, tack vare ovanligt mycket snö och kyla, försäljningsmässigt vår bästa månad någonsin medan det milda vädret dämpade försäljningen under december.”

”Under det gångna året har Swedol stärkt sin position på marknaden genom att kombinera stark organisk tillväxt med ett viktigt förvärv. Vi har visat att vi kontinuerligt kan kombinera hög tillväxt med bibehållna marginaler.”

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedolkoncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 klockan 08.30.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se