BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2017

Publicerades


Framgångsrikt år och förslag till höjd utdelning

Det fjärde kvartalet avslutade ett starkt år för Swedol. Den organiska tillväxten var god under det fjärde kvartalet såväl som helåret 2017, dessutom stärktes rörelsemarginalen.

Pressmeddelande Swedol Bokslutskommuniké 2017Pressmeddelande Swedol Bokslutskommuniké 2017Pressmeddelande Swedol Bokslutskommuniké 2017Pressmeddelande Swedol Bokslutskommuniké 2017Pressmeddelande Swedol Bokslutskommuniké 2017Pressmeddelande Swedol Bokslutskommuniké 2017Framgångsrikt år och förslag till höjd utdelning

Det fjärde kvartalet avslutade ett starkt år för Swedol. Den organiska tillväxten var god under det fjärde kvartalet såväl som helåret 2017, dessutom stärktes rörelsemarginalen.

Fjärde kvartalet i sammandrag 

 • Intäkterna uppgick till 929,2 (865,3).
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,4 % (41,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 117,2 Mkr (91,9) och rörelsemarginalen till 12,6 % (10,6).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,9 Mkr (7,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 90,5 Mkr (67,9) och resultat per aktie till 1,09 kr (0,82).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 217,1 Mkr (116,5).

Helåret 2017 i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 3 067,1 Mkr (2 371,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 39,4 % (38,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 280,7 Mkr (176,2) och rörelsemarginalen till 9,2 % (7,4).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 10,8 Mkr (20,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 207,2 Mkr (127,0) och resultat per aktie till 2,49 kr (1,53).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 238,7 Mkr (124,0).
 • Utdelning föreslås med 0,90 kr (0,50) per aktie. Total föreslagen utdelning uppgår till 74,9 Mkr (41,6).
 • Förvärvet av Grolls ingår i koncernens räkenskaper från och med den 8 juni 2016 och har således en kraftig påverkan på intäkter och resultat. För närmare information, se not 4 i delårsrapporten.

Viktiga händelser under kvartalet

 • En fusion av Grolls svenska verksamhet in i Swedol genomfördes. Syftet är att renodla bolagsstrukturen, förenkla det administrativa flödet och underlätta för divisionerna att agera samlat ut mot kund.

Viktiga händelser efter perioden

 • Från och med den 2 januari 2018 handlas Swedolaktien återigen på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista.
 • Avtal tecknades om att förvärva minoritetsägarnas andel i Univern Senter Trondheim med tillträde den 1 februari.
 • Hyreskontrakt har tecknats för två nya butiker; en butik i Enköping och en i Sigtuna.

VD:s kommentar

”Under det gångna året har vi hunnit genomföra mycket inom Swedol. Integrationsarbetet har fortskridit enligt plan och vi närmar oss nu slutet i flera viktiga projekt såsom implementeringen av ett koncerngemensamt IT- och affärssystem vilket beräknas vara slutfört under mars månad.”

”Finansiellt är vi starka vilket gör att vi har ett handlingsutrymme som gör att vi kan stå emot en eventuell avmattning på marknaden och att vi är redo att tillvarata investeringsmöjligheter. Under 2018 kommer vi att ha ett ökat fokus på tilläggsförvärv.”

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:30 CET. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se