BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2018

Publicerades


Starka marginaler och förslag till höjd utdelning

Swedols intäktstillväxt under 2018 uppgick till 5,7 procent och rörelsemarginalen uppgick till 10,0 procent, en milstolpe för koncernen. Avtal för fyra nya förvärv och tre nya butiksetableringar tecknades under det fjärde kvartalet. Koncernens finansiella position är stark och styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 kr per aktie.

Fjärde kvartalet i sammandrag 

 • Intäkterna uppgick till 978,3 Mkr (929,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,9 % (41,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 136,0 Mkr (117,2) och rörelsemarginalen till 13,9 % (12,6).
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 5,6 Mkr (2,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 109,2 Mkr (90,5) och resultat per aktie till 1,31 kr (1,09).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134,0 Mkr (217,1). 

Helåret 2018 i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 3 241,3 Mkr (3 067,1).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,9 % (39,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 325,3 Mkr (280,7) och rörelsemarginalen till 10,0 % (9,2).
 • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 11,6 Mkr (10,8).
 • Nettoresultatet uppgick till 252,3 Mkr (207,2) och resultat per aktie till 3,03 kr (2,49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 264,5 Mkr (238,7).
 • Utdelning föreslås med 1,20 kr (0,90) per aktie. Total föreslagen utdelning uppgår till 99,8 Mkr (74,9).

VD:s kommentar

”Vi uppnådde en viktig milstolpe i form av en rörelsemarginal om 10,0 procent.”

”Utöver förvärv av butiker så har vi under året tecknat åtta hyreskontrakt för nya butiker.”

”Koncernen har en stark finansiell position som ger oss handlingsutrymme att fortsätta våra tillväxtsatsningar i form av bland annat förvärv och nya butiker och hantera eventuella konjunktursvängningar.” 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Swedol tecknade hyresavtal för en ny butik i Bromma. Därtill tecknades hyresavtal för en ny butik i Huddinge. Båda butikerna kommer att inrymma ett Grollscenter i linje med Swedols nya butikskoncept.
 • SAS valde att fortsätta samla sina inköp av arbetskläder hos Swedol. Det står klart sedan Swedol vunnit upphandlingen för de kommande tre åren.
 • Transportföretaget Arriva tecknade avtal med Swedol för verktyg och förnödenheter till depåerna i Stockholm och Halmstad.
 • Swedol förvärvade samtliga aktier i Metaplan Oy som är en stark aktör inom verktyg och förnödenheter för professionella användare i Åbo, Finland.
 • NCC valde att förnya sitt avtal med Swedol gällande verktyg och förnödenheter i Sverige till 2020.
 • Swedol förvärvade samtliga aktier i Promera Yrkeskläder AB som driver en butik med yrkeskläder och personlig skyddsutrustning i Karlskrona. Verksamheten kommer att bli en del av den Swedolbutik med integrerat Grollscenter som öppnas i Karlskrona under första kvartalet 2019.
 • Swedol tecknade hyresavtal i Bergen i Norge om koncernens första nyöppnade butik inrymmandes både Swedol och Univern. Butiken samlar Univerns unika sortiment av yrkeskläder med Swedols utbud av verktyg och förnödenheter.
 • Swedol tecknade avtal om att förvärva Karl S Hanssen AS i Arendal i Norge. Bolaget har ett stort nätverk av kunder inom främst industri, bil- och detaljhandel.
 • Swedol tecknade avtal om att förvärva De Facto Yrkeskläder AB som driver en butik med yrkeskläder och personlig skyddsutrustning i Arlandastad.

Viktiga händelser efter perioden

 • I januari tillträdde Swedol samtliga aktier i Karl S Hanssen AS och De Facto Yrkeskläder AB.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta: 

Clein Johansson Ullenvik, VD, Tel: +46 8 742 47 20, clein.ullenvik@swedol.se

Irene Wisenborn Bellander, CFO, Tel: +46 8 742 47 32, irene.bellander@swedol.se

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 8:30 CET.