BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2019

Publicerades


Fokus på tillväxt men ökad avmattning i efterfrågan under fjärde kvartalet

Koncernens intäktstillväxt och marginalutveckling var stabil under 2019, men påverkades negativt av ökad avmattning i efterfrågan under det fjärde kvartalet. Det ovanligt milda vädret påverkade oss negativt. Tillväxten under det fjärde kvartalet uppgick till 9,1 procent, varav 4,2 procent organisk tillväxt. Under helåret 2019 uppgick tillväxten till 11,7 procent, varav 4,9 procent organisk tillväxt.

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 1 067,5 Mkr (978,3).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,3 % (41,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 117,7 Mkr (136,0) och rörelsemarginalen till 11,0 % (13,9).
 • Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 14,41 Mkr (5,61).
 • Nettoresultatet uppgick till 88,0 Mkr (109,2) och resultat per aktie till 1,06 kr2 (1,312).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 251,6 Mkr (134,0).

Helåret 2019 i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 3 622,1 Mkr (3 241,3).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,4 % (40,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 336,0 Mkr (325,3) och rörelsemarginalen till 9,3 % (10,0).
 • Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 16,61 Mkr (11,61).
 • Nettoresultatet uppgick till 237,0 Mkr (252,3) och resultat per aktie till 2,85 kr2 (3,032).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 306,2 Mkr (264,5).
 • Utdelning föreslås med 1,20 kr (1,20) per aktie. Total föreslagen utdelning uppgår till 99,8 Mkr (99,8).

1) Jämförelsestörande poster avser kostnader för förvärv, integrationsarbete och ledningsförändringar.

2) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

VD:s kommentar

”Intäktstillväxten sett över hela året var stabil, men påverkades negativt under det fjärde kvartalet på grund av det för årstiden milda vädret och vi såg en ökad avmattning i efterfrågan på marknaden.”

”2019 var ett år med fokus på expansion och bygget av en plattform för framtiden.”

”Under 2020 och framåt fortsätter vi på den inslagna vägen, förhoppningsvis tillsammans med Momentum.”

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 4 oktober förvärvades IP Hjelte AB som under namnet Industriprofil driver en butik med yrkeskläder, personlig skyddsutrustning, profilkläder och presentreklam i Gävle. Förvärvet inkluderar också IP Hjeltes dotterbolag Arne Blom Marknads AB.
 • Anticimex valde Swedol som prioriterad leverantör av verktyg och förnödenheter till företagets cirka 900 tekniker runt om i Sverige.
 • Den 11 november lämnade Momentum Group ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol. För varje A- respektive B-aktie i Swedol erbjuds ett kontantvederlag om 46,50 kr alternativt ett aktievederlag om 0,40 ny B-aktie i Momentum Group för varje A- respektive B-aktie i Swedol. Den oberoende budkommittén rekommenderar enhälligt Swedols aktieägare att acceptera kontantvederlagsalternativet om SEK 46,50 per aktie, vilket även stöds av en s.k. fairness opinion från Pareto Securities AB. Den största aktieägaren Nordstjernan AB som representerar cirka 67,0 procent av aktierna och cirka 72,4 procent av rösterna, har förbundit sig att acceptera erbjudandet och att välja aktievederlaget. Acceptperioden för erbjudandet påbörjades den 17 december och acceptfristen har förlängts från den 25 februari 2020 till 20 mars 2020, med förbehåll för eventuella ytterligare förlängningar.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 23 januari beslutade EU-kommissionen att konkurrensprövningen av Momentum Groups offentliga uppköpserbjudande inte ska ske på EU-nivå utan hanteras av de nationella konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge och Finland. Den 5 februari godkände konkurrensverket i Norge förvärvet.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD, Tel: +46 8 742 47 20, clein.ullenvik@swedol.se

Irene Wisenborn Bellander, CFO, Tel: +46 8 742 47 32, irene.bellander@swedol.se

Denna information är sådan som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och EU:s mark­nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 13:00 CET.