DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2013

Publicerades


Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 11,1 Mkr för första halvåret.

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna ökade till 354,4 Mkr (353,5), 0,3%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,0 Mkr (19,2) och rörelsemarginalen till 3,1% (5,4).
  • Nettoresultatet uppgick till 7,8 Mkr (14,0) och resultat per aktie till 0,12 kr [1] (0,22 [1]).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,9 Mkr (11,4).

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna minskade till 648,3 Mkr (684,9), -5,3%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (38,8) och rörelsemarginalen till 0,4% (5,7).
  • Nettoresultatet uppgick till 0,9 Mkr (29,1) och resultat per aktie till 0,01 kr [1] (0,45 [1]).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,1 Mkr (10,0).

KOMMENTAR FRÅN VD

Efter en sen vår utvecklades proffsmarknaden svagt positivt under kvartalet. Marknaden är dock fortsatt dämpad vilket präglar försäljningen. Rörelseresultatet uppgick till 11,0 Mkr (19,2) och kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet ökade med 1,5 Mkr till 12,9 Mkr (11,4) jämfört med samma period föregående år.

Vårt åtgärdsprogram för ökad lönsamhet och minskad kapitalbindning utvecklas i rätt riktning. Vi kan bland annat se en effektivare lagerprocess då varulagret har minskat med 4,9 Mkr jämfört med sista juni förra året. Detta trots att fyra nya butiker tillkommit vilket har medfört en lageruppbyggnad om motsvarande cirka 23 Mkr. Det återstår fortfarande viktigt arbete med vårt åtgärdsprogram.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för mina dryga 21 år inom Swedol. Bolaget är fullt av kompetenta medarbetare och jag är stolt över den tillväxt vi har åstadkommit tillsammans. Swedol har en stark finansiell ställning med stor tillväxtpotential och goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Posten som VD och koncernchef lämnar jag under augusti över till Clein Johansson Ullenvik och jag har valt att lämna mitt styrelseuppdrag inom bolaget. Jag önskar Clein och Swedol ett stort lycka till i framtiden!

Markku Piippo, VD och koncernchef


[1] Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept – egna butiker och internethandel samt återförsäljare. Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2012 omsatte Swedol 1 366 miljoner och sysselsatte cirka 498 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap


Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 21 augusti 2013 klockan 08.50


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

John Zetterberg, styrelseordförande Swedol, Tel: +46 8 753 71 42, +46 70 757 46 22, john@zelda.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. +46 8 742 47 32 Mob. +46 70 348 27 37, casper.tamm@swedol.se