DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2015

Publicerades


Stigande försäljning och lönsamhet

Våra satsningar för tillväxt under det senaste året börjar ge resultat. Fler säljare på fältet, lyckade kundaktiviteter och ett attraktivt sortiment har bidragit till volymökningen.

Andra kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr (16,8), + 28,6 %, och rörelsemarginalen till 5,5 % (4,8).
  • Nettoresultatet uppgick till 16,6 Mkr (13,1), + 26,7 %, och resultat per aktie till 0,26 kr 1 (0,20 1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,1 Mkr (22,6).

Första halvåret i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 729,4 Mkr (662,9), +10,0 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 25,7 Mkr (18,5), + 38,9 %, och rörelsemarginalen till 3,5 % (2,8).
  • Nettoresultatet uppgick till 19,5 Mkr (13,6), + 43,4 %, och resultat per aktie till 0,30 kr 1 (0,21 1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,3 Mkr (24,1).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Effektivare marknadsinsatser

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett första halvår som ger skäl för viss tillförsikt även för det andra halvåret. Vi har fått kvitto på att våra marknadsinsatser är effektiva och att vi har våra kunders förtroende.

I Norge har vi en offensiv marknadsplan för fortsatt försäljningstillväxt. Lönsamheten i vår norska verksamhet är inte tillfredsställande men vi fortsätter att arbeta med kostnadsbilden för att förbättra resultatet.

Clein Johansson Ullenvik, VD och koncernchef

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 47 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 19 augusti 2015 klockan 08.50.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se