DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2016

Publicerades


Stark tillväxt och ökad lönsamhet

Den starka organiska tillväxten har drivits av fortsatt framgångsrika satsningar inom försäljning och en god underliggande marknad. Lönsamheten har samtidigt förbättrats i förhållande till jämförelseperioden. Vi ser goda förutsättningar för att Swedol ska kunna fortsätta utvecklingen med god organisk tillväxt.

Andra kvartalet i sammandrag

  •  Intäkterna uppgick till 523,1 Mkr (393,2).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 35,7 Mkr (21,6) och rörelsemarginalen till 6,8 % (5,5).
  •  Förvärvskostnader har belastat rörelseresultatet med 7,0 Mkr (0,0).
  •  Nettoresultatet uppgick till 26,4 Mkr (16,6) och resultat per aktie till 0,41 kr1 (0,26).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 Mkr (25,1).

Första halvåret i sammandrag

  •  Intäkterna uppgick till 888,1 Mkr (729,4).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 45,0 Mkr (25,7) och rörelsemarginalen till 5,1 % (3,5).
  •  Förvärvskostnader har belastat rörelseresultatet med 7,0 Mkr (0,0).
  •  Nettoresultatet uppgick till 33,4 Mkr (19,5) och resultat per aktie till 0,52 kr1 (0,30).
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,2 Mkr (29,3).

1)        Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. 

Viktiga händelser

Swedol förvärvade samtliga aktier i Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”). Grolls är en ledande specialist inom personligt skydd och arbetskläder i Norden, som 2015 hade en omsättning på 1 012 Mkr med ett rörelseresultat på 83 Mkr (justerat för engångsposter). Swedol betalade en kontant köpeskilling för aktierna och löste befintliga lån. Den totala köpeskillingen inklusive lösta lån uppgick till 784,7 Mkr och finansierades genom nyupptagna lån. Förvärvet slutfördes den 8 juni 2016 och Grolls konsolideras från och med detta datum i koncernen.

VD’s kommentar 

”När vi summerar det första halvåret så kan vi konstatera att ett nytt Swedol håller på att ta form. För koncernen innebär förvärvet att nettoomsättningen ökar med drygt 1 Mdkr på årsbasis. Detta är en del av vår sedan tidigare fastslagna strategi och vi är glada över att välkomna Grolls in i Swedol-koncernen. Huvudfokus ligger nu på att utveckla koncernens befintliga verksamheter i form av Swedol och Grolls och därmed driva på den positiva utvecklingen på den redan inslagna vägen…”, säger Clein Johansson Ullenvik, VD och koncernchef.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 2,5 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 26 juli 2016 klockan 13.00.
För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Tel: 46 8 742 47 20, Mob: 46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO, Tel: 46 8 742 47 32, Mob: 46 70 348 27 37, casper.tamm@swedol.se