Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2017

Publicerades


Fortsatt lönsam tillväxt och integrationsarbete

Koncernens goda tillväxt har fortsatt under det andra kvartalet. Integrationsarbetet har fortlöpt och många mindre projekt är redan genomförda medan flera större projekt går in i sina slutfaser.

Andra kvartalet i sammandrag

 •  Intäkterna uppgick till 776,6 Mkr (523,1).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 38,3 % (38,5).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 65,6 Mkr (35,7) och rörelsemarginalen till 8,4 % (6,8).
 •  Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 3,7 Mkr (0,0).
 •  Nettoresultatet uppgick till 48,2 Mkr (26,4) och resultat per aktie till 0,58 kr1,2 (0,32).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 Mkr (6,1).
 •  Förvärvet av Grolls ingår i koncernens räkenskaper från och med den 8 juni 2016 och har således en kraftig påverkan på intäkter och resultat. 
   För närmare information, se not 4 i delårsrapporten.

Första halvåret i sammandrag

 •  Intäkterna uppgick till 1 449,5 Mkr (888,1).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 38,4 % (38,3).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 94,8 Mkr (45,0) och rörelsemarginalen till 6,5 % (5,1).
 •  Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 6,5 Mkr (0,0).
 •  Nettoresultatet uppgick till 67,7 Mkr (33,4) och resultat per aktie till 0,81 kr1,2 (0,40).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,4 Mkr (26,2).

1)         Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. 
2)         Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016. 

Viktiga händelser under kvartalet

 •  Swedols CFO, Lars Axelson, lämnar Swedol för att återgå till investeringsverksamhet. Lars kommer att vara kvar som CFO tills han tillträder sin
    nya tjänst i slutet av året.
 •  Den 5 april genomfördes vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 med 0,50 kronor per aktie i enlighet med beslut på årsstämman den 29 mars.
 •  Från och med andra kvartalet 2017 övergår Swedol från att rapportera ett rörelsesegment till två i enlighet med divisionsindelningen; Kläder och skydd
   samt Verktyg och förnödenheter.

Viktiga händelser efter perioden 

 •  Irene Wisenborn Bellander har rekryterats som ny CFO i Swedol. Irene tillträder i slutet av året och blir medlem i Swedols koncernledning.
 •  Ett arbete med att förenkla bolagsstrukturen i koncernen har påbörjats. Målet är att förenkla för divisionerna att agera samlat ut mot kund och 
   förenkla  det adminstrativa flödet.

VD:s kommentar 

”Försäljningen drivs fortsatt av en kombination av bra konjunktur och koncernens förmåga att möta kundernas efterfrågan med ett välriktat sortiment.”

”Swedol strävar att nå en omsättning om cirka 5 miljarder kronor år 2020, vilket förutsätter såväl fortsatt god organisk tillväxt som förvärv.
Detta ska inte ses som en prognos då vi har som policy att inte lämna finansiella prognoser, men illustrerar att vi har satt en hög ambitionsnivå för de närmaste åren.”

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2017 kl. 13:00 CET. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se