DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2018

Publicerades


Bättre lönsamhet och stärkt produktsortiment

Koncernen stärkte både bruttomarginal och rörelsemarginal under det andra kvartalet och under halvåret som helhet. Försäljningen var god men påverkades negativt av tappade kundkontrakt och tillfällig varubrist i Grolls i Sverige.

Andra kvartalet i sammandrag 

 • Intäkterna uppgick till 840,7 Mkr (776,6).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,8 % (38,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 89,4 Mkr (65,6) och rörelsemarginalen till 10,6 % (8,4).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,9 Mkr (3,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 68,1 Mkr (48,2) och resultat per aktie till 0,82 kr (0,58).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,1 Mkr (8,7).

Första halvåret i sammandrag 

 • Intäkterna uppgick till 1 545,4 Mkr (1 449,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,1 % (38,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 113,4 Mkr (94,8) och rörelsemarginalen till 7,3 % (6,5).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 3,7 Mkr (6,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 85,5 Mkr (67,7) och resultat per aktie till 1,03 kr (0,81).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 166,7 Mkr (38,4).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Under kvartalet flyttade Swedolbutiken i Östersund in i nya lokaler. I samband med flytten öppnade Grolls, specialisten på yrkeskläder och skydd, som en integrerad del av Swedolbutiken. Hyresavtal tecknades för en ny butik i Karlskrona och en ny Expressbutik i Fosieby i Malmö. Även dessa butiker kommer att följa Swedols nya koncept.
 • Under kvartalet har Grollsbutikerna i Växjö, Luleå och Lunda (Stockholm) integrerats i Swedolbutiker. Ett nytt hyresavtal har även tecknats i Bråstorp i Motala där Swedol och Grolls flyttar in i nya gemensamma lokaler i enlighet med Swedols nya koncept.
 • Nordstjernan AB genomförde det tidigare offentliggjorda förvärvet av AB Zeldas aktier. Genom transaktionen med Zelda uppnådde Nordstjernan ett ägande representerande 57,2 % av rösterna och 48,8 % av de utestående aktierna i Swedol. Nordstjernan blev därmed skyldigt att lämna ett budpliktsbud. Efter det avslutade budpliktsbudet äger Nordstjernan 55 283 271 aktier i Swedol, varav 1 820 000 A-aktier och 53 463 271 B-aktier, motsvarande 66,4 procent av de utestående aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol.
 • Vid årsstämman den 15 juni beslutades om vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 med 0,90 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning skedde genom Euroclear Sweden AB den 25 juni.
 • Vid årsstämman den 15 juni beslutades om omval av styrelseledamöterna Peter Hofvenstam, Lars Lindgren, Leif Reinholdsson, Christina Åqvist och Sofie Löwenhielm samt att genom nyval utse Staffan Andersson till styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lindgren. Styrelseledamöterna Rolf och John Zetterberg hade avböjt omval.
 • Avtal tecknades om att förvärva minoritetsägarnas andel i Univern Senter Arendal AS med tillträde den 1 juli.

Viktiga händelser efter perioden

 • Magnus Landgård Lyckman tillträder som chef för division Kläder och Skydd efter sommaren. Han ersätter Mikael Nordin som lämnar bolaget. Landgård Lyckman som idag är Retailchef med ansvar för samtliga butiker i Sverige blir även ny medlem i ledningsgruppen.

VD:s kommentar

”Inom koncernen så jobbar vi intensivt med produktutveckling och vi har stärkt vårt produktutvecklingsteam inom division Kläder och skydd. Björnkläders lansering av ett nytt sortiment under namnet Carpenter Soul fick ett mycket bra mottagande av kunderna under kvartalet.”

”Fortsättningsvis ligger vårt fokus på att bibehålla den positiva utvecklingen avseende tillväxt och marginaler som vi har haft under lång tid.”

”Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi letar aktivt men omsorgsfullt efter potentiella förvärvsmöjligheter.”

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2018 kl. 08:30 CET. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se