DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2019

Publicerades


Stabilt resultat och fortsatta tillväxtsatsningar

Swedols intäktstillväxt uppgick till 9,8 procent under det andra kvartalet och till 11,8 procent under det första halvåret som helhet. Den organiska tillväxten, inklusive nyöppnade butiker, var lägre och uppgick till 2,1 procent under kvartalet och 4,0 procent under perioden. Expansion av butiksnätet, förvärvsaktiviteter och implementering av koncerngemensamt IT-system i Norge påverkade kvartalets rörelsemarginal negativt, men är viktiga satsningar för framtiden.

.

Andra kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 922,8 Mkr (840,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,9 % (40,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 89,6 Mkr (89,4) och rörelsemargi­nalen till 9,7 % (10,6).
 • Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 1,4 Mkr (2,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 64,2 Mkr (68,1) och resultat per aktie till 0,77 kr (0,82).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,3 Mkr (85,1).

Första halvåret i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 1 728,4 Mkr (1 545,4).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,2 % (40,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 139,1 Mkr (113,4) och rörelsemargi­nalen till 8,0 % (7,3).
 • Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 2,1 Mkr (3,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 95,8 Mkr (85,5) och resultat per aktie till 1,15 kr (1,03).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77,4 Mkr (166,7).

VD:s kommentar

”Att nå butik nummer 100 är en efterlängtad milstolpe som vi är glada över. Vi befinner oss i en expansiv fas och det totala antalet butiker för koncernen är nu 103 stycken.”

”Finland är en strategiskt viktig marknad och vi är glada att kunna stärka vår närvaro ytterligare genom förvärv av två välskötta butiker på nya orter.”

”Lagereffektivitet är ett prioriterat område som vi jobbar aktivt med. Vi anpassar bland annat inköpen, men till följd av beställningar som är lagda sedan länge tar det tid att få effekt.”

”Vårt fokus framöver är att öka lagereffektiviteten, utveckla våra processer, driva tillväxtsatsningar och utvärdera intressanta förvärv så att vi kan fortsätta vår resa med lönsam tillväxt.”

Viktiga händelser under kvartalet

 • Vid årsstämman den 25 april beslutades om vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 med 1,20 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning skedde genom Euroclear Sweden AB den 3 maj.
 • Vid årsstämman den 25 april beslutades om omval av styrelsele­damöterna Lars Lindgren, Peter Hofvenstam, Leif Reinholdsson, Christina Åqvist, Sofie Löwenhielm och Staffan Andersson för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lindgren.
 • Den 6 maj slog Swedol i Enköping upp portarna till det som blev koncernens hundrade butik. Butiken innehåller Swedolkedjans fulla sortiment, samt Grollscenter. Butiken erbjuder också tjänster som klädtryck och serviceverkstad för hydraulik och kätting.
 • Den 23 maj öppnade Swedol en ny butik i strategiskt viktiga Ski utanför Oslo och den 20 juni öppnade den första Swedolbutiken i Bergen. Butikerna inrymmer både Swedol och Univern. I samband med öppningen av butiken i Ski lämnade Univern sina tidigare lokaler i området.
 • Swedol förvärvade två butiker från Wizard Marketing Systems Oy genom inkråmsförvärv. Butikerna säljer yrkeskläder och personlig skyddsutrustning och är belägna i Helsingfors och Kotka i Finland.
 • Ann Gårdmark har rekryterats som ny HR-chef i Swedol och tillträder den 12 augusti. 


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta: 

Clein Johansson Ullenvik, VD, Tel: +46 8 742 47 20, clein.ullenvik@swedol.se 

Irene Wisenborn Bellander, CFO, Tel: +46 8 742 47 32, irene.bellander@swedol.se 

Denna information är sådan som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och EU:s mark­nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 08:30 CET.