DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2015

Publicerades


Växer med lönsamhet

Vår organiska tillväxt fortsätter och försäljningssiffrorna visar på stadiga ökningar både för kvartalet och för niomånadersperioden.

Tredje kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 350,1 Mkr (322,2), +8,7 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,1 Mkr (16,0), +31,9 %, och rörelsemarginalen till 6,0 % (5,0).
  • Nettoresultatet uppgick till 16,2 Mkr (12,5), + 29,6 %, och resultat per aktie till 0,25 kr 1 (0,20 1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,2 Mkr (-6,0).

Januari- september i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 1 079,5 Mkr (985,1), +9,6 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 46,8 Mkr (34,5), +35,7 %, och rörelsemarginalen till 4,3 % (3,5).
  • Nettoresultatet uppgick till 35,7 Mkr (26,1), + 36,8 %, och resultat per aktie till 0,56 kr 1 (0,41 1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,5 Mkr (18,1).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Händelser efter rapportperiodens slut

Den norska verksamheten har gått med årliga förluster om drygt 30 Mkr under de senaste åren. De fasta kostnaderna är för höga i förhållande till nuvarande försäljningsvolymer. I något fall är även butiksläget mindre lämpligt. Därför vidtar bolaget ett antal kostnadsreducerande åtgärder samt åtgärder för att öka omsättningen i verksamheten.

Swedol räknar med att under fjärde kvartalet reservera cirka 30 Mkr för strukturåtgärder i den norska verksamheten och nedskrivning av koncernens varulager.

Framåtblick

”Vi fortsätter växa med lönsamhet vilket är ett tecken på den potential som finns i vår försäljningssatsning. Vi ser försäljningsframgångarna och marginalerna i vår svenska verksamhet som bevis på att vi är på rätt väg. Vi arbetar nu för att växa på den norska marknaden och att där göra en turnaround”, säger Clein Johansson Ullenvik, VD och koncernchef.

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 48 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 11 november 2015 klockan 08.30.För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Tel: +46 8 742 47 20, Mob: +46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO, Tel: +46 8 742 47 60, Mob: +46 70 721 03 05, casper.tamm@swedol.se