DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2016

Publicerades


God omsättnings- och resultatförbättring

Swedols stora omsättningsökning är en kombination av organisk tillväxt och förvärv av Grolls i linje med den långsiktiga strategin. Den underliggande marknaden är fortsatt god och Swedol har dragit nytta av detta genom framgångsrika satsningar, framförallt inom försäljning. Tilväxten i jämförbara butiker är stark och samtidigt har lönsamheten förbättrats i förhållande till jämförelseperioden. Swedol ser goda möjligheter att fortsätta utvecklingen med god organisk tillväxt kompletterat av förvärv.

Tredje kvartalet i sammandrag

 •  Intäkterna uppgick till 617,8 Mkr (350,1).
 •  Bruttomarginalen Swedol, exkl. Grolls uppgick till 39,5 % (38,6).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 39,3 Mkr (21,1) och rörelsemarginalen till 6,4 % (6,0).
 •  Engångskostnader har belastat rörelseresultatet med 5,8 MSEK (0,0).
 •  Nettoresultatet uppgick till 25,7 Mkr (16,2) och resultat per aktie till 0,31 kr1,2 (0,19).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24,8 Mkr (32,2).

Januari–september i sammandrag

 •  Intäkterna uppgick till 1 505,9 Mkr (1 079,5).
 •  Bruttomarginalen Swedol, exkl. Grolls uppgick 38,3 % (38,1).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 84,3 Mkr (46,8) och rörelsemarginalen till 5,6 % (4,3).
 •  Engångs- och förvärvskostnader har belastat rörelseresultatet med 12,8 MSEK (0,0).
 •  Nettoresultatet uppgick till 59,1Mkr (35,7) och resultat per aktie till 0,71 kr1,2 (0,43).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 Mkr (61,5).

1)         Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. 

2)         Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016. 

Viktiga händelser

Swedol genomförde en företrädesemission, efter godkännande av en extra bolagsstämma den 8 augusti, vilket innebar ett kapitaltillskott om cirka 312 Mkr.

Lars Axelson tillträdde som ny CFO och medlem i Swedols koncernledning.

Dan-Åke Larsson tillträdde som Tillförordnad VD i Swedols dotterbolag Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”) och blev medlem i Swedols koncernledning. 

VD’s kommentar 

”Den nya Swedolkoncernen har fått en bra start. Volymer och marginaler ökar. Integrationen av Grolls går enligt plan och vi ser stora möjligheter att från en delvis ny plattform skapa en än mer lönsam och växande affär. Det finns ett driv och en initiativrikedom hos såväl Swedol som Grolls som bådar gott.

Swedol har alltid haft en stark finansiell ställning och hög handlingsberedskap. Med företrädesemissionen om drygt 300 Mkr som genomfördes framgångsrikt under det tredje kvartalet bibehåller vi vår goda soliditet och skapar förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt och nya förvärv.”

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedol koncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 klockan 13.00.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se