Delårsrapport 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017

Publicerades


Lönsam tillväxt i riktning mot de finansiella målen

Under det tredje kvartalet har Swedol forsatt trenden med lönsam tillväxt vilket lett till att koncernen närmat sig de finansiella målen.

Tredje kvartalet i sammandrag

 •  Intäkterna uppgick till 688,4 Mkr (617,8).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 38,8 % (35,9).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 68,7 Mkr (39,3) och rörelsemarginalen till 10,0 % (6,4).
 •  Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 1,4 Mkr (5,8).
 •  Nettoresultatet uppgick till 49,0 Mkr (25,7) och resultat per aktie till 0,59 kr1,2 (0,31).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 Mkr (-24,8).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. 2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016. 

Nio månader i sammandrag

 •  Intäkterna uppgick till 2 137,9 Mkr (1 505,9).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 38,5 % (37,3).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 163,5 Mkr (84,3) och rörelsemarginalen till 7,6 % (5,6).
 •  Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 7,9 Mkr (12,8).
 •  Nettoresultatet uppgick till 116,7 Mkr (59,1) och resultat per aktie till 1,40 kr1,2 (0,71).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 Mkr (1,4).
 •  Förvärvet av Grolls ingår i koncernens räkenskaper från och med den 8 juni 2016 och har således en kraftig påverkan på intäkter och resultat. För närmare information, se not 4 i delårsrapporten.

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. 2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016. 

Viktiga händelser under kvartalet

 •  Irene Wisenborn Bellander har rekryterats som ny CFO i Swedol. Irene tillträder den 6 november och blir medlem i Swedols koncernledning. Hon efterträder Lars Axelson som slutar i bolaget den 31 oktober.
 •  Ett arbete med att förenkla bolagsstrukturen i koncernen har påbörjats. Målet är att underlätta för divisionerna att agera samlat ut mot kund och förenkla det administrativa flödet.

VD:s kommentar 

”Den nordiska marknaden är stark, men den enskilt viktigaste faktorn för tillväxtökningen som vi ser det är de goda resultaten av egna satsningar inom försäljning och sortimentsutveckling.”

”Kundernas ökade efterfrågan av koncernens sortiment är glädjande, inte minst när det gäller produkter från våra partnerleverantörer och våra egna varor.”

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 13:00 CET. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD Swedol, tel: +46 8 742 47 20, mob: +46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se