DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2018

Publicerades


Stärkta marginaler och fortsatta tillväxtsatsningar

Under det tredje kvartalet och årets nio första månader uppnåddes fortsatt lönsam tillväxt. Rörelsemarginalen ökade från 10,0 till 10,6 procent under kvartalet och från 7,6 till 8,4 procent under perioden. Koncernen genomför flertalet tillväxtsatsningar och har genomfört förvärv i Finland.

Tredje kvartalet i sammandrag 

 • Intäkterna uppgick till 717,6 Mkr (688,4).
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,1 % (38,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,9 Mkr (68,7) och rörelsemarginalen till 10,6 % (10,0).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,2 Mkr (1,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 57,5 Mkr (49,0) och resultat per aktie till 0,69 kr (0,59).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,2 Mkr (-16,8). 

Nio månader i sammandrag 

 • Intäkterna uppgick till 2 263,0 Mkr (2 137,9).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,4 % (38,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 189,3 Mkr (163,5) och rörelsemarginalen till 8,4 % (7,6).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 5,9 Mkr (7,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 143,0 Mkr (116,7) och resultat per aktie till 1,72 kr (1,40).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130,5 Mkr (21,6).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. 

VD:s kommentar

”I linje med koncernens tillväxtstrategi så genomför vi fortsatta satsningar för att bibehålla den lönsamma tillväxt som vi har haft under en längre tid.”

”I september annonserade vi utbyggnadsplanerna av logistikcentret i Örebro och vi inleder nu ett program för att samla logistikverksamheten i Sverige till Örebro.”

”Vi bedömer även att det finns rimligt prissatta bolag på våra olika geografiska marknader med potential att passa väl in i koncernen och vi har identifierat ett flertal intressanta förvärvskandidater framöver.” 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Magnus Landgård Lyckman tillträdde som chef för division Kläder och skydd och blev ny medlem i Swedols ledningsgrupp. Han ersatte Mikael Nordin. Landgård Lyckman var tidigare Retailchef med ansvar för samtliga butiker i Sverige.
 • Swedol förvärvade samtliga aktier i Duunivaruste OY. Duunivaruste är lokaliserat i Kuopio i Finland och har en stark position på den lokala marknaden för yrkeskläder och personlig skyddsutrustning. Duunivaruste kommer att integreras med Grollskedjan, specialisten på yrkeskläder och skydd.
 • Swedol och Univern tecknade hyresavtal för en ny gemensam butik i Ski utanför Oslo. Det blir Swedols första butiksetablering i Norge på sju år och den första butiken som kommer att inrymma både Swedol och Univern. I samband med detta kommer Univern att lämna sin nuvarande butikslokal på Industriveien.
 • Styrelsen för Swedol AB fattade beslut om att samla all logistikverksamhet i Sverige till det nuvarande logistikcentret i Örebro. Satsningen innebär en investering på cirka 150 Mkr över två år. Målsättningen med investeringen är att öka Swedols totala kapacitet samt effektivisera varuflödet.

Viktiga händelser efter perioden

 • Swedol AB tecknade hyresavtal för en ny butik i Bromma som är ett strategiskt viktigt område.
 • SAS valde att fortsätta samla sina inköp av arbetskläder hos Swedol. Det står klart sedan Swedol vunnit upphandlingen för de kommande tre åren.
 • Transportföretaget Arriva tecknade avtal med Swedol för verktyg och förnödenheter till garagen i Stockholm och Halmstad.
 • Swedol AB tecknade avtal om att förvärva Metaplan Oy från den nuvarande ägaren Berner-gruppen. Affären är förenad med vissa villkor och väntas slutföras i november 2018. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta: 

Clein Johansson Ullenvik, VD, Tel: +46 8 742 47 20, clein.ullenvik@swedol.se

Irene Wisenborn Bellander, CFO, Tel: +46 8 742 47 32, irene.bellander@swedol.se

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 13:00 CET.