DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2019

Publicerades


Bra tillväxt och ökat resultat

Swedol uppvisade en bra intäktstillväxt och resultatutveckling under det tredje kvartalet och perioden som helhet. Tillväxten under det tredje kvartalet uppgick till 15,1 procent, varav 7,7 procent organisk tillväxt. Kvartalet innehöll en arbetsdag mer jämfört med föregående år. Under perioden uppgick tillväxten till 12,9 procent, varav 5,2 procent organisk tillväxt.

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 826,2 Mkr (717,6).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,7 % (41,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 79,2 Mkr (75,9) och rörelsemargi­nalen till 9,6 % (10,6).
 • Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 0,1 Mkr (2,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 53,1 Mkr (57,5) och resultat per aktie till 0,64 kr (0,69).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,7 Mkr (-36,2).

Nio månader i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 2 554,6 Mkr (2 263,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,4 % (40,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 218,3 Mkr (189,3) och rörelsemargi­nalen till 8,5 % (8,4).
 • Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 2,2 Mkr (5,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 148,9 Mkr (143,0) och resultat per aktie till 1,79 kr (1,72).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54,7 Mkr (130,5).

VD:s kommentar

”Vi har precis lämnat det tredje kvartalet bakom oss och 2019 är redan det år som Swedol har öppnat flest butiker och slutfört flest förvärv. Kortsiktigt leder butiksöppningar och förvärv till viss press på lönsamheten, men de är viktiga beståndsdelar för fortsatt lönsam tillväxt.”

”Den nya organisationen ger oss en tydligare ansvarsfördelning både inom de geografiska segmenten och inom divisionerna.”

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 1 september genomförde Swedol en förändring av koncernens övergripande struktur. I den nya organisationen samordnas säljorganisationen inom respektive land under en landschef. Inköp som tidigare var uppdelat mellan de två divisionerna Verktyg och förnödenheter samt Kläder och skydd samordnas under den nya koncerngemensamma funktionen Koncept-och sortimentsutveckling. Håkan Wanselius tillträder som Koncept- och sortimentsutvecklingschef och ingår i ledningsgruppen. Magnus Landgård Lyckman tillträder som Landschef Sverige och kommer tillsammans med Gunstein Lauvrak, Landschef Norge, att ingå i ledningsgruppen.
 • Från och med tredje kvartalet anpassar Swedol den finansiella rapporteringen till de nya förutsättningarna i den förändrade organisationsstrukturen. För att spegla hur koncernens högste verkställande beslutfattare följer upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning övergår Swedol från att rapportera rörelsesegment i enlighet med divisionsindelningen; Kläder och skydd samt Verktyg och förnödenheter till att rapportera rörelsesegment i enlighet med de nya landsorganisationerna; Sverige, Norge samt Finland och Baltikum.
 • Den 3 september slog Swedol upp portarna till en ny butik i Ulvsunda industriområde i Bromma. Butiken innehåller Swedolkedjans fulla sortiment, samt Grollscenter. Butiken erbjuder även tjänster som klädtryck och serviceverkstad för hydraulik och kätting.
 • Under september lämnade Sofie Löwenhielm sitt uppdrag som styrelseledamot i Swedol på egen begäran. Anledningen är att Sofie flyttar till USA för att tillträda en ny tjänst inom Google.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 4 oktober förvärvades IP Hjelte AB som under namnet Industriprofil driver en butik med yrkeskläder, personlig skydds­utrustning, profilkläder och presentreklam i Gävle. Förvärvet inkluderar också IP Hjeltes dotterbolag Arne Blom Marknads AB.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta: 

Clein Johansson Ullenvik, VD, Tel: +46 8 742 47 20, clein.ullenvik@swedol.se 

Irene Wisenborn Bellander, CFO, Tel: +46 8 742 47 32, irene.bellander@swedol.se 

Denna information är sådan som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och EU:s mark­nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:30 CET.