DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 DECEMBER 2015

Publicerades


God organisk tillväxt och förslag till höjd utdelning

Under 2015 har vi genomfört en rad satsningar som redan har visat sig positiva och som väntas ge ytterligare effekt på försäljningen framöver.

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 460,5 Mkr (398,2), +15,6 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,7 Mkr (14,9) och rörelsemarginalen till 1,9 % (3,7).
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 26,8 Mkr (12,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 6,6 Mkr (11,3) och resultat per aktie till 0,10 kr1 (0,181).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 Mkr (59,5).

Januari- december i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 1 540,0 Mkr (1 383,3), +11,3 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 55,5 Mkr (49,4) och rörelsemarginalen till 3,6 % (3,6).
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 26,8 Mkr (12,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 42,3 Mkr (37,4) och resultat per aktie till 0,66 kr1 (0,581).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77,8 Mkr (77,6).
 • Utdelning föreslås med 0,45 kr (0,35) per aktie. Total utdelning uppgår till 28,8 Mkr (22,4).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Swedol har under fjärde kvartalet belastat resultatet med engångskostnader uppgående till 26,8 Mkr för strukturåtgärder huvudsakligen i den norska verksamheten.
 • Två nya butiker öppnade i Sverige under kvartalet, butikerna i Globenområdet samt i Arninge.
 • Kontrakt har tecknats för en ny butik i Södertälje med planerad öppning i december 2016.
 • Extra bolagsstämma har hållits i oktober där en ny styrelse har utsetts i linje med ägarförändring tidigare under året.

Framåtblick

”Swedol fortsätter på den sedan tidigare inslagna vägen och har under året byggt vidare på strukturer för långsiktigt värdeskapande. Vi har genomfört flera stora satsningar, ökat försäljningen och lagt en grund för fortsatt tillväxt. Förbättrad lönsamhet står i fokus 2016 och vi kommer att fortsätta med effektiviseringsarbetet där vi bland annat lanserar en ny styrmodell i butikerna och optimerar enligt det nya butikskonceptet.”, säger Clein Johansson Ullenvik, VD och koncernchef.

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 48 butiker, varav fem i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 februari 2016 klockan 15.00.
För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Tel: 46 8 742 47 20, Mob: 46 70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO, Tel: 46 8 742 47 32, Mob: 46 70 721 03 05, casper.tamm@swedol.se