DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2013

Publicerades


Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 9,6 Mkr för perioden.

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna uppgick till 293,9 Mkr (331,4), -11,3%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8,3 Mkr (19,6) och rörelsemarginalen till -2,8% (5,9).
  • Nettoresultatet uppgick till -6,9 Mkr (15,1) och resultat per aktie till -0,11 kr 1 (0,24 1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,2 Mkr (-1,4).

1)      Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

KOMMENTAR FRÅN VD

Marknaden fortsätter att präglas av stor osäkerhet vilket även påverkat oss med en svag inledning på året i linje med konjunkturen i stort. Trafiken i våra butiker var generellt svag och företagskundernas efterfrågan var låg under första kvartalet. Vårt resultat för det första kvartalet, som säsongsmässigt normalt är svagast, försämrades jämfört med föregående år. Det var inte bara den långa och kalla vintern med en försenad vår som påverkade resultatet negativt, även färre försäljningsdagar än föregående år bidrog till en lägre försäljning mellan perioderna. Lägre omsättning i jämförbara butiker, ökade omkostnader till följd av ökat antal butiker samt ökade driftskostnader i form av bl.a. högre el- och snöröjningskostnader påverkade resultatet negativt under perioden. Rörelseresultatet uppgick till -8,3 (19,6) MSEK.

Jag är naturligtvis inte nöjd, men samtidigt kan jag konstatera att vi har en stark finansiell ställning och att arbetet med vårt åtgärdsprogram för ökad lönsamhet och minskad kapitalbindning har utvecklats planenligt under kvartalet. Vi kommer att justera åtgärdsprogrammet löpande i linje med marknadslägets utveckling. Efter periodens slut har vi öppnat en ny butik i Lund under maj månad.

Markku Piippo, VD för Swedol.

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept – egna butiker och internethandel samt återförsäljare. Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2012 omsatte Swedol 1 366 miljoner och sysselsatte cirka 498 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap


Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 22 maj 2013 klockan 15.00


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Markku Piippo, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 304 05 84 markku.piippo@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se