Delårsrapport 1 JANUARI–31 MARS 2017

Publicerades


Fortsatt lönsam tillväxt och fokus på integrationsarbetet

Under det första kvartalet drog Swedol fördel av den goda konjunkturen och fortsatte att växa med lönsamhet. Integrationsarbetet fortsatte och intensifierades i och med att den nya organisationen sjösattes den 1 januari 2017.

Första kvartalet i sammandrag

 •  Intäkterna uppgick till 672,9 Mkr (365,0).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 38,6 % (38,1).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 29,2 Mkr (9,3) och rörelsemarginalen till 4,3 % (2,5).
 •  Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,8 Mkr (0,0).
 •  Nettoresultatet uppgick till 19,5 Mkr (7,0) och resultat per aktie till 0,23 kr1,2 (0,08).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,7 Mkr (20,1).
 •  Förvärvet av Grolls ingår i koncernens räkenskaper från och med den 8 juni 2016 och har således en kraftig påverkan på intäkter och resultat. För närmare information, se not 4.

1)         Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. 

2)         Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016. 

Viktiga händelser under kvartalet

 •  Den nya organisationen sjösattes den 1 januari 2017 och integrationsarbetet intensifierades.
 •  Mikael Nordin tillträdde som ny Divisionschef för Kläder och skydd och blev medlem i Swedols koncernledning.
 •  Stefan Enander tillträdde som ny Inköp & Hållbarhetschef och blev medlem i Swedols koncernledning.
 •  Ulf Eriksson tillträdde som ny IT-chef och blev medlem i Swedols koncernledning.
 •  Avtal om likviditetsgaranti upphörde.
 •  Vid årsstämman den 29 mars beslutades om omval av samtliga styrelseledamöter. Därtill valdes Sofie Löwenhielm till ny styrelse- ledamot. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lindgren.

Viktiga händelser efter perioden

 •  Vid årsstämman den 29 mars beslutades om vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 med 0,50 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning skedde genom Euroclear Sweden AB den 5 april.  

VD:s kommentar 

”En bra nordisk konjunktur i framförallt byggsektorn fortsatte gynna Swedolkoncernen under första kvartalet.”

”Inom koncernen pågår flera olika integrationsprojekt. Ett viktigt projekt som vi har framför oss är integration av IT där Grolls kommer att införa Swedols affärssystem. Implementeringen är planerad att genomföras vid årsskiftet.”

”Vi är finansiellt starka och har en beredskap för att kunna tillvarata eventuella framtida affärsmöjligheter, som till exempel förvärv, under rätt förutsättningar.”

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 klockan 13.00.


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se