DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2018

Publicerades


Genomförd integration av IT i Sverige

Under det första kvartalet genomförde koncernen ett viktigt integrationsprojekt genom implementeringen av ett gemensamt IT-system i Sverige. Driftstörningar vid implementeringen påverkade koncernens försäljning under mars.

Första kvartalet i sammandrag 

 • Intäkterna uppgick till 704,8 Mkr (672,9).
 • Bruttomarginalen uppgick till 39,1 % (38,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,0 Mkr (29,2) och rörelsemarginalen till 3,4 % (4,3).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 0,8 Mkr (2,8).
 • Nettoresultatet uppgick till 17,5 Mkr (19,5) och resultat per aktie till 0,21 kr (0,23).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81,7 Mkr (29,7).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Implementeringen av ett koncerngemensamt affärssystem i Sverige slutfördes.
 • Från och med den 2 januari 2018 handlas Swedolaktien återigen på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista.
 • Som ett viktigt led i Swedols utveckling mot ökad digitalisering har Erik Kahlin rekryterats som Chief Digital Officer (CDO). Tjänsten som CDO är ny på Swedol och kommer att ingå i ledningsgruppen. Erik Kahlin tillträder den 20 augusti.
 • Nordstjernan AB ingick den 14 mars ett aktieöverlåtelseavtal med AB Zelda avseende förvärv av en majoritet av AB Zeldas aktier i Swedol AB (publ). Förvärvet var villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd.
 • Avtal tecknades om att förvärva minoritetsägarnas andel i Univern Senter Trondheim med tillträde den 1 februari.
 • Hyreskontrakt har tecknats för två nya Swedolbutiker; en i Enköping och en i Sigtuna. Butikerna kommer att följa Swedols nya koncept där Grolls, specialisten på yrkeskläder och skydd, blir en integrerad del av Swedolbutiken.

Viktiga händelser efter perioden

 • Swedol AB har tecknat hyresavtal för en ny butik i Bråstorp i Motala. Butiken kommer att följa Swedols nya koncept där Grolls, specialisten på yrkeskläder och skydd, blir en integrerad del av Swedolbutiken.
 • Hyresavtal har tecknats för två nya butiker, en Expressbutik i Fosieby i Malmö som beräknas öppna i november 2018 och en i Lyckeby i Karlskrona som beräknas öppna i februari 2019. Butikerna kommer att följa Swedols nya koncept där Grolls, specialisten på yrkeskläder och skydd, blir en integrerad del av Swedolbutiken.
 • Nordstjernan ABs förvärv av AB Zeldas aktier har godkänts av svenska och norska konkurrensmyndigheter. Nordstjernan AB tillträdde aktierna den 16 april och uppnådde därmed ett aktieinnehav i Swedol AB (publ) som översteg gränsen för budplikt. Nordstjernan AB lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) den 16 april om 32 SEK kontant för varje aktie (före utdelning). Nordstjernan AB offentliggjorde den 17 april erbjudandehandlingen avseende sitt offentliga uppköpserbjudande som finns tillgänglig på Nordstjernan ABs webbplats (https://swedol.nordstjernan.se).

VD:s kommentar

”Konceptvarumärkena Swedol och Grolls befinner sig äntligen inom samma skalbara plattform. Arbetet har krävt stora insatser och tagit tid, men koncernen har nu en förenklad legal struktur, gemensam IT-plattform och ett gemensamt prissystem i Sverige som möjliggör korsförsäljning i högre utsträckning.”

”Vi är inte nöjda med resultatet i kvartalet. Kostnadsmassan är för hög och vi har initierat ett besparingsprogram.”

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08:30 CET. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se