DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2019

Publicerades


Starkt rörelseresultat och tillväxtsatsningar

Swedols intäktstillväxt under första kvartalet 2019 uppgick till 14,3 procent och bestod av en kombination av organisk tillväxt, förvärv och nya butiker. Rörelseresultatet uppgick till 49,5 Mkr. Rensat för påverkan från IFRS 16 om 1,5 Mkr, var detta en fördubbling i förhållande till jämförelseperioden. Under första kvartalet slutfördes två förvärv och två nya butiker öppnades.

Första kvartalet i sammandrag 

  • Intäkterna uppgick till 805,6 Mkr (704,8).
  • Bruttomarginalen uppgick till 39,5 % (39,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 49,5 Mkr (24,0) och rörelsemarginalen till 6,1 % (3,4).
  • Engångskostnader belastade rörelseresultatet med 0,7 Mkr (0,8).
  • Nettoresultatet uppgick till 31,6 Mkr (17,5) och resultat per aktie till 0,38 kr (0,21).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,9 Mkr (81,7). 

VD:s kommentar

”Försäljningen och marginalerna är fortsatt goda, och vi kommer att fokusera på att öka lagereffektiviteten och hålla en god kostnadskontroll”

”I tillägg till att vi har säkerställt en bättre leveransförmåga har vi genomfört en rad nya satsningar och produktlanseringar, både inom våra egna varumärken och tillsammans med externa leverantörer.”

”Under kvartalet slutfördes två fina förvärv och vi öppnade två helt nya butiker på viktiga orter.”

Viktiga händelser under kvartalet

  • Swedol förvärvade samtliga aktier i Karl S Hanssen AS i Arendal i Norge. Bolaget har ett stort nätverk av kunder inom främst industri, bil- och detaljhandel.
  • Swedol förvärvade samtliga aktier i De Facto Yrkeskläder AB som driver en butik med yrkeskläder och personlig skyddsutrustning i Arlandastad.
  • Den 29 januari öppnade Swedol en ny butik i det snabbt växande området Arlandastad och den 26 mars öppnades en ny butik i Karlskrona. Båda butikerna innehåller Swedolkedjans fulla sortiment, samt Grollscenter. I butikerna erbjuds även tjänster som klädtryck och serviceverkstad för hydraulik och kätting.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08:30 CET. 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se