Stämmokommuniké – Årsstämma i Swedol AB (publ)

Publicerades


Vid årsstämman i Swedol AB (publ) onsdagen den 29 mars 2017 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 skall ske med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes fredagen den 31 mars 2017. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum onsdagen den 5 april 2017. 

Resultat- och balansräkningarna för år 2016 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1.240.000 kronor fördelat på 170.000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 220.000 kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning för eventuellt utskottsarbete ska utgå. I den mån styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning. 

Årsstämman beslutade att genom omval utse Peter Hofvenstam, Lars Lindgren, Leif Reinholdsson, John Zetterberg, Rolf Zetterberg och Christina Åqvist, samt genom nyval Sofie Löwenhielm till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lindgren.

 

Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag med Jeanette Cranning som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. 

Årsstämman beslutade om riktlinjer för inrättande av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag och att valberedningen inför årsstämman år 2018 skall framlägga förslag till 

1. Ordförande vid årsstämma. 

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. 

3.Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. 

4. Arvodering av revisorer. 

5. Valberedning inför årsstämma 2019. 

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 

Swedol AB (publ) 

Styrelsen 


För ytterligare information se vår hemsida:
www.swedol.se eller kontakta: 

Lars Lindgren, styrelseordförande, Tel. 070 – 222 31 22, lars.lindgren@nordstjernan.se

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 klockan 17.00.