Stämmokommuniké – Årsstämma i Swedol AB (publ)

Publicerades


Vid årsstämman i Swedol AB (publ) torsdagen den 25 april 2019 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 ska ske med 1,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 29 april 2019. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum fredagen den 3 maj 2019. Resultat- och balansräkningarna för år 2018 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 575 000 kronor fördelat på 225 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning för eventuellt utskottsarbete eller för arbete som styrelseledamot utför för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska utgå. Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Lars Lindgren, Peter Hofvenstam, Leif Reinholdsson, Christina Åqvist, Sofie Löwenhielm och Staffan Andersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lindgren.

Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse KPMG till revisionsbolag med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2020 framlägga förslag till

1.       Ordförande vid årsstämma.

2.       Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3.       Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

4.       Arvodering av revisorer.

5.       Förslag till instruktion för valberedning inför årsstämma 2021.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Swedol AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:
Lars Lindgren, styrelseordförande, tel. 070-222 31 22, lars@axlininvest.se  

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1 000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 12.15.