Stämmokommuniké – Årsstämma i Swedol AB (publ)

Publicerades


Vid årsstämman i Swedol AB (publ) fredagen den 15 juni 2018 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 skall ske med 0,90 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes tisdagen den 19 juni 2018. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum fredagen den 25 juni 2018. Resultat- och balansräkningarna för år 2017 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1.070.000 kronor fördelat på 170.000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 220.000 kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning för eventuellt utskottsarbete ska utgå. I den mån styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Peter Hofvenstam, Lars Lindgren, Leif Reinholdsson, Christina Åqvist och Sofie Löwenhielm samt att genom nyval utse Staffan Andersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lindgren. Styrelseledamöterna Rolf och John Zetterberg hade avböjt omval

Vidare beslutade årsstämman att välja KPMG till revisionsbolag med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för inrättande av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag och att valberedningen inför årsstämman år 2019 skall framlägga förslag till

1.       Ordförande vid årsstämma.

2.       Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3.       Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.

4.       Arvodering av revisorer.

5.       Valberedning inför årsstämma 2020.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Swedol AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:
Lars Lindgren, styrelseordförande, Tel. 070 – 222 31 22, lars.lindgren@nordstjernan.se

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 klockan 13.00.