SWEDOL AB (publ)   BOKSLUTKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2014

Publicerades


Ökat årsresultat, förbättrat kassaflöde och förslag till höjd utdelning

Stärkt lönsamhet under 2014 ger Swedol ett bra utgångsläge för tillväxt. Det underliggande rörelseresultatet för 2014, rensat för engångskostnader, uppgick till 61,7 Mkr (41,0). Swedols styrelse föreslår en utdelning av 59,9 procent av nettoresultatet.  

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 398,2 Mkr (410,6), -3,0 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,9 Mkr (22,0) och rörelsemarginalen till 3,7 % (5,4).
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 12,3 Mkr (1,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 11,3 Mkr (15,0) och resultat per aktie till 0,18 kr 1 (0,23 1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,5 Mkr (48,1).

Januari–december i sammandrag

 • Intäkterna ökade till 1 383,3 Mkr (1 379,6), 0,3 %.
 • Rörelseresultatet ökade till 49,4 Mkr (31,5) och rörelsemarginalen till 3,6 % (2,3).
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 12,3 Mkr (9,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 37,4 Mkr (19,4) och resultat per aktie till 0,58 kr 1 (0,30 1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77,6 Mkr (59,6).
 • Utdelning föreslås med 0,35 kr (0,20) per aktie. Total utdelning uppgår till 22,4 Mkr (12,8).

1) Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Kommentar från VD

”När vi summerar 2014 ser vi tillbaka på ett år av uppbyggnad då en robust och lönsam verksamhet skapades. Vi har en bit kvar till våra finansiella mål, men marginalerna har förbättrats under 2014 och vi avslutar året med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten. Resursanpassningen inom organisationen, prisjusteringar och utrensning av olönsamma produkter är några av de bakomliggande faktorerna till resultatförbättringen 2014.

Swedol har en bra utgångspunkt och tillväxt är vårt nästa steg. Med goda resultat i ryggen och en offensiv marknadsplan har vi ambitionen att 2015 blir ett år med tillväxt och fortsatt lönsamhet.”

Clein Johansson Ullenvik, VD

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 47 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 18 februari 2015 klockan 08.50


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se