SWEDOL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2009

Publicerades


FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

– Intäkterna ökade med 13,6% till 279,4 Mkr
(245,9 Mkr).

– Rörelseresultatet ökade med 116,0% till 32,4 Mkr
(15,0 Mkr), rörelsemarginalen ökade till 11,6% (6,1%).

– Nettoresultatet ökade till 22,7 Mkr (11,3 Mkr),
resultat per aktie uppgick till 0,71 kr* (0,35 kr*)

– Butikernas försäljningsökning var 18,4% jämfört
med motsvarande period föregående år.

JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

– Intäkterna ökade med 7,5% till 912,6 Mkr
(849,2 Mkr).

– Rörelseresultatet ökade med 21,4% tilll 95,9 Mkr
(79,0 Mkr), rörelsemarginalen ökade till 10,5% (9,3%).

– Nettoresultatet ökade till 68,6 Mkr (56,5 Mkr),
resultat per aktie uppgick till 2,14 kr* (1,77 kr*)

– Butikernas försäljningsökning var 14,8% jämfört
med motsvarande period föregående år.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten var
för perioden positivt med 110,6 Mkr (-3,5 Mkr).

– Utdelning föreslås med 0,65 kr (0,40 kr) per aktie.
Total utdelning uppgår till 20,8 Mkr (12,8 Mkr).

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.