SWEDOL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008

Publicerades


FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
* Nettoomsättningen ökade med 14% till 245,9 Mkr (216,1 Mkr).
* Rörelseresultatet uppgick till 15,0 Mkr (29,4 Mkr),
rörelsemarginalen uppgick till 6% (14%).
* Resultat efter skatt uppgick till 11,3 Mkr (20,8 Mkr),
resultat per aktie uppgick till 0,35 kr* (0,65 kr*).
* Butikernas försäljningsökning var 23% jämfört med
motsvarande period föregående år.

JANUARI–DECEMBER I SAMMANDRAG
* Nettoomsättningen ökade med 18% till 849,2 Mkr (719,7 Mkr).
* Rörelseresultatet uppgick till 79,0 Mkr (100,2 Mkr),
rörelsemarginalen uppgick till 9% (14%).
* Resultat efter skatt uppgick till 56,5 Mkr (71,2 Mkr),
resultat per aktie uppgick till 1,77 kr* (2,23 kr*).
* Butikernas försäljningsökning var 28% jämfört med
motsvarande period föregående år.
* Kostnader av engångskaraktär avseende notering,
2,8 Mkr, och korrigeringspost lagermodul, 2,3 Mkr,
har belastat rörelseresultatet med netto 5,1 Mkr.
* Ett åtgärdsprogram har inletts för att förbättra lönsam-
heten och kassaflödet.
* Utdelning föreslås med 0,40 kr (0,65 kr) per aktie.
Total utdelning uppgår till 12,8 Mkr.

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning då det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.