SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2009

Publicerades


ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
* Intäkterna ökade med 3,6 % till 218,7 Mkr(211,0 Mkr).
* Rörelseresultatet ökade med 4,3% till 29,2 Mkr (28,0 Mkr).
* Rörelsemarginalen ökade till 13,4% (13,3%).
* Nettoresultatet uppgick till 21,4 Mkr (19,9 Mkr).
* Resultat per aktie uppgick till 0,67 kr* (0,62 kr*)
* Butikernas försäljningsökning var 10,8 % jämfört med motsvarande period föregående år.

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG
* Intäkterna ökade med 4,2% till 420,7 Mkr (403,6 Mkr).
* Rörelseresultatet uppgick till 40,0 Mkr (46,8 Mkr).
* Rörelsemarginalen uppgick till 9,5% (11,6%).
* Nettoresultatet uppgick till 28,9 Mkr (33,3 Mkr).
* Resultat per aktie uppgick till 0,90 kr* (1,04 kr*)
* Butikernas försäljningsökning var 12,7 % jämfört med motsvarande period föregående år.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 46,2 Mkr (-11,1 Mkr).

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.