SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010

Publicerades


ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

*  Intäkterna ökade med 28,9% till 281,8 Mkr (218,7 Mkr).

*  Rörelseresultatet uppgick till 23,1 Mkr (29,2 Mkr) och rörelsemarginalen till 8,2% (13,4%).

*  Nettoresultatet uppgick till 17,3 Mkr (21,4 Mkr) och resultat per aktie till 0,54 kr* (0,67 kr*).

*  Butikernas försäljningsökning var 28,6% jämfört med motsvarande period föregående år.

*  Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 14,7 Mkr (39,7 Mkr).

 

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

*  Intäkterna ökade med 25,3% till 527,2 Mkr (420,7 Mkr).                                                                                             

*  Rörelseresultatet ökade till 43,5 Mkr (40,0 Mkr), rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (9,5%).

*  Nettoresultatet ökade till 32,5 Mkr (28,9 Mkr) och resultat per aktie till 1,02 kr* (0,90 kr*).

*  Butikernas försäljningsökning var 24,9% jämfört med motsvarande period föregående år.

*  Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 22,4 Mkr (46,2 Mkr).

 

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

* Försäljningen i juli uppgick till 75,5 Mkr (62,6 Mkr), en ökning med 20,6 %. 

 

VD MARKKU PIIPPO SÄGER I EN KOMMENTAR:

Marknadsläget fortsatte att förbättras under andra kvartalet vilket gav en tillväxt med 28,9% till 281,8 Mkr, vilket är intäktsmässigt det bästa kvartalet i bolagets historia. Glädjande så har de jämförbara butikerna ökat omsättningen med 22,7%, vilket tyder på att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Resultatförsvagningen jämfört med samma period föregående år beror framförallt på den mycket förmånliga valutasituation för våra inköp som vi drog nytta av under andra kvartalet 2009. Detta tack vare de säkringar som bolaget då kunde utnyttja i kombination med prishöjningar inför en kronförsvagning vilket givit en försämring av bruttomarginalen mellan perioderna.

Jag är nöjd med de första sex månaderna som har visat både stabilitet och tillväxt. Under perioden öppnade vi tre nya butiker och har totalt 32 butiker idag. Vi har även beslutat att från denna månad redovisa månadsförsäljning för Swedol vilken under juli månad uppgick till 75,5 Mkr (62,6 Mkr), en tillväxt med 20,6%. Månadsförsäljningen kommer framöver att offentligöras runt den 15 dagen i efterföljande månad. Vi gör detta för att vi har fått önskemål både internt och externt för en ökad transparens av företaget.

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare samt på postorder och internet kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, hydraulik, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå, exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn – och andra – som väljer proffskvalitet. Swedol är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm, (Small cap).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: +46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se
Casper Tamm, CFO Tel: +46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se