SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2014

Publicerades


Rörelseresultatet ökade till 18,5 Mkr (2,7) för första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år.

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna uppgick till 346,7 Mkr (354,4), -2,2 %.
  • Rörelseresultatet ökade till 16,8 Mkr (11,0) och rörelsemarginalen till 4,8 % (3,1).
  • Nettoresultatet uppgick till 13,1 Mkr (7,8) och resultat per aktie till 0,20 kr 1 (0,12 1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,6 Mkr (12,9).

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

  • Intäkterna ökade till 662,9 Mkr (648,3), 2,3 %.
  • Rörelseresultatet ökade till 18,5 Mkr (2,7) och rörelsemarginalen till 2,8 % (0,4).
  • Nettoresultatet uppgick till 13,6 Mkr (0,9) och resultat per aktie till 0,21 kr 1 (0,01 1).
  • Butikernas försäljningsökning var 3,9 % jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,1 Mkr (21,1).

1) Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

KOMMENTAR FRÅN VD

På väg åt rätt håll

Vårt strategiska arbete för att förbättra marginalen och kassaflödet har lönat sig. Sänkta varukostnader och nödvändiga prisjusteringar har bidragit till en förbättring av bruttomarginalen vilken uppgick till 38,2 procent (35,6) för det andra kvartalet. Såväl resultat som kassaflöde från den löpande verksamheten ökade, både sett till delårsperioden och till kvartalet. Det strategiska arbetet med lönsamheten fortsätter och vi väntar oss ytterligare positiv effekt.

Bitarna fortsätter att falla på plats och vi ser fram emot att se hur kunderna tar emot den nya butiksprofil som vi började rulla ut under årets andra kvartal. Butiken i Karlstad var först med vår nya profil och vi är mycket nöjda med resultatet. Vi är nu redo för tillväxt.

Clein Johansson Ullenvik, VD

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 47 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 20 augusti 2014 klockan 08.50

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se