SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2009

Publicerades


TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

* Intäkterna ökade med 6,5% till 212,5 Mkr (199,6 Mkr).

* Rörelseresultatet ökade med 36,6% till 23,5 Mkr (17,2 Mkr).

* Rörelsemarginalen ökade till 11,1% (8,6%).

* Nettoresultatet ökade till 17,0 Mkr (11,9 Mkr).

* Resultat per aktie uppgick till 0,53 kr* (0,37 kr*)

* Butikernas försäljningsökning var 14,3% jämfört med motsvarande period föregående år.

JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

* Intäkterna ökade med 5,0% till 633,2 Mkr (603,3 Mkr).

* Rörelseresultatet uppgick till 63,5 Mkr (64,0 Mkr).

* Rörelsemarginalen uppgick till 10,0% (10,6%).

* Nettoresultatet ökade till 45,9 Mkr (45,2 Mkr).

* Resultat per aktie uppgick till 1,43 kr* (1,41 kr*)

* Butikernas försäljningsökning var 13,2% jämfört med motsvarande period föregående år.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 63,2 Mkr (-8,0 Mkr).

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.