SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

Publicerades


TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

* Intäkterna ökade med 22,1% till 259,4 Mkr (212,5 Mkr).

* Rörelseresultatet ökade med 43,8% till 33,8 Mkr (23,5 Mkr) och rörelsemarginalen till 13,0% (11,1%).

* Nettoresultatet ökade till 24,5 Mkr (17,0 Mkr) och resultat per aktie till 0,77 kr* (0,53 kr*).

* Butikernas försäljningsökning var 22,8% jämfört med motsvarande period föregående år.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 21,0 Mkr (17,0 Mkr).

JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

* Intäkterna ökade med 24,2% till 786,6 Mkr (633,2 Mkr).

* Rörelseresultatet ökade med 21,7% till 77,3 Mkr (63,5 Mkr), rörelsemarginalen uppgick till 9,8% (10,0%).

* Nettoresultatet ökade till 57,0 Mkr (45,9 Mkr) och resultat per aktie till 1,78 kr* (1,43 kr*).

* Butikernas försäljningsökning var 24,2% jämfört med motsvarande period föregående år.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 43,4 Mkr (63,2 Mkr).

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

Försäljningen i oktober uppgick till 126,0 Mkr (104,4 Mkr), en ökning med 20,7% jämfört med  motsvarande period föregående år. Jämfört med samma månad föregående år har tre butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista oktober 2010 till 32 butiker. Distanshandeln uppgick till 13,1 Mkr (12,0 Mkr). Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tio månader (jan – okt 2010) ökade med 23,7% till 912,6 Mkr (737,6 Mkr).

VD MARKKU PIIPPO SÄGER I EN KOMMENTAR

Swedols koncept skördar framgång och stabilitet under en konjunkturcykel, som bevis för detta så har Swedol för sjätte året i följd blivit utnämnd till ett av Sveriges superföretag 2010 i Veckans Affärers årliga utnämning. Fortsatt positiv försäljningsutveckling och stark resultatförbättring gav en försäljningstillväxt med 22,1% till 259,4 Mkr (212,5 Mkr) och tillväxt i rörelseresultatet med 43,8% till 33,8 Mkr (23,5 Mkr) för kvartalet. Den positiva försäljningsutvecklingen är en produkt av ökad försäljning i de tjugoåtta jämförbara butikerna tillsammans med nyförsäljning i ej jämförbara butiker, total ökning i butiksförsäljningen blev 22,8% varav 14,7% kom från jämförbara butiker. Även distanshandeln har bidragit positivt med en tillväxt på 17,5% under kvartalet. Den tydliga marknadsuppgången under första halvåret fortsatte i tredje kvartalet vilket innebar en bättre försäljning under semesterperioden än normalt. Stark resultattillväxt gav en förbättring av rörelsemarginalen till 13% (11,1%).

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare samt på postorder och internet kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, hydraulik, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå, exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn – och andra – som väljer proffskvalitet. Swedol är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm, (Small cap).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: +46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se Casper Tamm, CFO Tel: +46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se