SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

Publicerades


Ökat resultat genom stärkt bruttomarginal för delårsperioden

Tredje kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 322,2 Mkr (320,7), 0,5 %.
  • Rörelseresultatet ökade till 16,0 Mkr (6,8) och rörelsemarginalen till 5,0 % (2,1).
  • Nettoresultatet ökade till 12,5 Mkr (3,5) och resultat per aktie till 0,20 kr 1 (0,05 1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 Mkr (-9,6).

Januari–september i sammandrag

  • Intäkterna ökade till 985,1 Mkr (969,0), 1,7 %.
  • Rörelseresultatet ökade till 34,5 Mkr (9,5) och rörelsemarginalen till 3,5 % (1,0).
  • Nettoresultatet uppgick till 26,1 Mkr (4,4) och resultat per aktie till 0,41 kr 1 (0,07 1).
  • Butikernas försäljningsökning var 3,7 % jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 Mkr (11,5).

1) Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Kommentar från VD

Robust verksamhet

Vårt fokus på lönsamhetsförbättringar har utvecklats enligt plan, men vi är väl medvetna om att tillväxt krävs för att nå nästa nivå. Omsättningstillväxten om 0,5 procent för kvartalet är naturligtvis lägre än vi önskat. Bakomliggande faktorer är delvis en försäljningsminskning till privatkunder i samband med att vi tydliggjort vår strategiska inriktning mot proffskunder via anpassningar av sortiment och marknadsföring. Högsommarvärmen under stora delar av kvartalet har också bidragit till svag försäljning.
Vi har under kvartalet implementerat ett nytt transportupplägg och gjort ytterligare framsteg gällande leveransförmåga från centrallager till butiker. Swedol har nu en robust verksamhet vilket tillåter oss att öka fokus på försäljning.

Vässar försäljningen

Vi fortsätter i enlighet med vår långsiktiga plan och under hösten och vintern sjösätts flera försäljningsåtgärder. Två av fyra kundsegmentschefer – Jord och skogsbruk samt Bygg och Anläggning – har tillsatts under kvartalet. Säljorganisationen kommer även att utökas med fler utesäljare och vi välkomnar vår nya E-commerce Manager i syfte att vidareutveckla Swedols webbshop. Vi bedriver ett långsiktigt förbättringsarbete, vi är medvetna om att försäljningssatsningarna tar tid innan de ger effekt men nu har vi fullt fokus på tillväxt.

Clein Johansson Ullenvik, VD

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 47 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 12 november 2014 klockan 08.50

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se