SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2010

Publicerades


FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

*Intäkterna ökade med 21,5% till 245,4 Mkr (202,0 Mkr).

*Rörelseresultatet ökade med 88,9% till 20,4 Mkr (10,8 Mkr),rörelsemarginalen ökade till 8,3% (5,3%).

*Nettoresultatet ökade till 15,2 Mkr (7,5 Mkr),resultat per aktie uppgick till 0,48 kr* (0,23 kr*).

*Butikernas försäljningsökning var 20,7% jämfört med motsvarande period föregående år.

*Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 7,7 Mkr (6,5 Mkr).

*Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.