SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2014

Publicerades


Rörelseresultatet förbättrades med 10,0 Mkr för första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

       Intäkterna ökade till 316,2 Mkr (293,9), 7,6 %.

       Rörelseresultatet ökade till 1,7 Mkr (-8,3) och rörelsemarginalen till 0,5 % (-2,8).

       Nettoresultatet uppgick till 0,5 Mkr (-6,9) och resultat per aktie till 0,01 kr 1 (-0,11 1).

       Butikernas försäljningsökning var 9,5 % jämfört med motsvarande period föregående år.

       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 Mkr (8,2).

1) Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

KOMMENTAR FRÅN VD

Swedols första kvartal för året har utvecklats enligt förväntan. Året inleds ofta svagt och 2014 var inget undantag. Det är dock glädjande att vi gör ett betydligt starkare kvartal än föregående år med en intäktstillväxt om 7,6 procent (-11,3) och ett rörelseresultat på 1,7 Mkr (-8,3).

Att vi lyckas nå ett positivt resultat förklaras delvis av vår kostnadsfokus, där bland annat resursanpassningen från slutet av 2013 har börjat ge effekt. Vårt arbete med kassaflödet fortskrider och kassaflödet från rörelsen är starkare än för jämförelseperioden (5,5 Mkr respektive 1,5 Mkr). Den försämrade utvecklingen för kassaflödet från den löpande verksamheten hänförs till en återbetalning av preliminärskatt i jämförelseperioden uppgående till 13,0 Mkr.

Försäljningsutvecklingen i Norge har varit stark men valutaeffekter belastar intäkterna i rapporteringsvalutan. Vår utmaning ligger i att arbeta för fortsatt tillväxt, utan att lönsamhetsaspekten kommer i skymundan.

Under kvartalet har vi etablerat fyra kundsegment. Jag är övertygad om att detta på sikt kommer vara gynnsamt för såväl Swedol som för kunderna. Vi skapar bland annat goda möjligheter att anpassa sortimentet och rikta skräddarsydda erbjudanden gentemot respektive kundsegment.

Vi fortsätter att vidareutveckla Gesto, Swedols första egna klädkollektion. Försäljningen har överträffat våra högt ställda förväntningar och vi ser fram emot att fylla på med mer arbetskläder.

I mars genomförde vi en kick-off för medarbetarna där vår nya profil introducerades. Tillsammans planerade vi även för hur lokalt ansvartagande och kundfokus ska göras oss till den partner som bäst tillgodoser kundernas behov och önskemål.

Med vår nya profil, riktade erbjudanden och den nya e-handeln som lanserades i april kommer fler kunder att få upp ögonen för Swedol.

Clein Johansson Ullenvik, VD

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 47 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 21 maj 2014 klockan 15.00

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 70 348 27 37 casper.tamm@swedol.se