SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2008

Publicerades


ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
– Nettoomsättningen ökade med 23% till 211,0 Mkr (170,9 Mkr).
– Rörelseresultatet ökade med 24% till 28,0 Mkr (22,6 Mkr).
– Rörelsemarginalen var oförändrat 13% (13%).
– Resultat efter skatt uppgick till 19,9 Mkr (16,0 Mkr).
– Resultat per aktie uppgick till 0,62 kr* (0,50 kr*).
– Butikernas försäljningsökning var 35% jämfört med motsvarande period föregående år.

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG
– Nettoomsättningen ökade med 20% till 403,6 Mkr (336,0 Mkr).
– Rörelseresultatet ökade med 7% till 46,8 Mkr (43,9 Mkr).
– Rörelsemarginalen uppgick till 12% (13%).
– Resultat efter skatt uppgick till 33,3 Mkr (31,2 Mkr).
– Resultat per aktie uppgick till 1,04 kr* (0,97 kr*).
– Butikernas försäljningsökning var 31% jämfört med motsvarande period föregående år.
– Poster av engångskaraktär och värdering av valutatermin, har belastat rörelseresultatet med 5,4 Mkr.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
– Kontrakt tecknades för nya butiker i Skövde och Luleå med beräknad öppning andra kvartalet 2009 och andra kvartalet 2010.

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning då det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.