SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2009

Publicerades


FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
’ Intäkterna ökade med 4,9% till 202,0 Mkr (192,6 Mkr).
’ Rörelseresultatet uppgick till 10,8 Mkr (18,7 Mkr).
’ Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (9,7%).
’ Nettoresultatet uppgick till 7,5 Mkr (13,3 Mkr).
’ Resultat per aktie uppgick till 0,23 kr* (0,42 kr*)
’ Butikernas försäljningsökning var 14,8% jämfört
med motsvarande period föregående år.

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.