SWEDOL AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

Publicerades


TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 19% till 199,6 Mkr (167,6 Mkr).
• Rörelseresultatet uppgick till 17,2 Mkr (26,8 Mkr).
• Rörelsemarginalen uppgick till 9% (16%).
• Resultat efter skatt uppgick till 11,9 Mkr (19,2 Mkr).
• Resultat per aktie uppgick till 0,37 kr* (0,60 kr*).
• Butikernas försäljningsökning var 27% jämfört med motsvarande period föregående år.
• Kostnad av engångskaraktär avseende korrigeringspost lagermodul har belastat rörelseresultatet med 9,6 Mkr.

JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 20% till 603,3 Mkr (503,6 Mkr).
• Rörelseresultatet uppgick till 64,0 Mkr (70,7 Mkr).
• Rörelsemarginalen uppgick till 11% (14%).
• Resultat efter skatt uppgick till 45,2 Mkr (50,4 Mkr).
• Resultat per aktie uppgick till 1,41 kr* (1,58 kr*).
• Butikernas försäljningsökning var 30% jämfört med motsvarande period föregående år.
• Kostnader av engångskaraktär avseende notering, 2,8 Mkr, och korrigeringspost lagermodul, 2,3 Mkr, har belastat
rörelseresultatet med netto 5,1 Mkr.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Swedol öppnade nya butiker i Haparanda 9 oktober, Östersund 16 oktober och Borlänge 6 november.
• Kontrakt tecknades för ny butik i Eskilstuna med planerad öppning andra kvartalet 2010.

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning då det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.