Swedol Bokslutskommuniké 2007

Publicerades


SWEDOL AB (publ) 556127-6188

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

HELÅRET 2007

Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr).

Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Rörelsemarginalen ökade med en procentenhet till 14% (13%).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 71,2 Mkr (48,6 Mkr).

Resultat per aktie uppgick till 2,23 kr* (1,54 kr*).

Bolaget har under 2007 gått över till att redovisa de finansiella
rapporterna i enlighet med IFRS (International Financial Reporting
Standards). Se sid. 8 – 17 för närmare redogörelse.

Utdelning föreslås med 0,65 kr (0,45 kr) per aktie. Total utdelning uppgår till 20,8 Mkr.

FJÄRDE KVARTALET 2007

Nettoomsättningen ökade med 25% till 216,1 Mkr (172,5 Mkr).

Rörelseresultatet ökade med 13% till 29,4 Mkr (26,0 Mkr).

Rörelsemarginalen minskade med 1,5 procentenheter till 13,6%
(15,1%).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,8 Mkr (18,3 Mkr).

Resultat per aktie uppgick till 0,65 kr* (0,57 kr*).

Flyttningen av centrallagret till Örebro genomförd enligt plan.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Swedol har efter periodens utgång genomfört byte av logotype.

* Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning då det inte finns utestående
optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.