Swedols företrädesemission övertecknad

Publicerades


EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Swedol AB (publ) (”Swedol” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den fullt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts. Intresset var stort och Företrädesemissionen övertecknades. Aktier för omkring 311,4 miljoner SEK, motsvarande 99,8 procent av Företrädesemissionen, tilldelades personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt). Aktier för omkring 0,6 miljoner SEK, motsvarande 0,2 procent av Företrädesemissionen, tilldelades personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt).

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som fastställdes av den extra bolagsstämman den 8 augusti 2016 och som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 16 augusti 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Sammantaget tillförs Swedol 312 miljoner SEK, före emissionskostnader, genom Företrädesemissionen. Antalet aktier ökar genom Företrädesemissionen från 64 000 000 till 83 200 000 varav 1 820 000 utgörs av A-aktier och 81 380 000 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår efter Företrädesemissionen till 99 580 000, varav A-aktierna motsvarar 18 200 000 röster och B-aktierna motsvarar 81 380 000 röster. De nya B-aktierna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 19 september 2016.

Nordstjernan AB har tilldelats 120 000 A-aktier och 5 625 000 B-aktier med primär företrädesrätt samt 15 943 B-aktier med subsidiär företrädesrätt. Zelda AB har tilldelats 300 000 A-aktier och 3 825 000 B-aktier med primär företrädesrätt samt 11 448 B-aktier med subsidiär företrädesrätt. Efter Företrädesemissionen kommer således Nordstjernan AB att vara ägare till 29,94 procent av aktierna och 29,72 procent av rösterna i Bolaget medan Zelda AB kommer att vara ägare till 21,50 procent av aktierna och 29,71 procent av rösterna i Bolaget.

Rådgivare
Pareto Securities AB var finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Swedol och Roschier Advokatbyrå AB var legal rådgivare till Swedol och Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen. 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Swedol. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Swedols hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Swedol har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedol koncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2016 klockan 8.05.För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se