Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

Publicerades


Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 kl. 15:00 i Näringslivets hus (lokal Wallenbergaren), adress: Storgatan 19 i Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl. 14:00. Inregistreringen börjar kl. 14:30.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

 • dels torsdagen den 23 mars 2017 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
 • dels senast torsdagen den 23 mars 2017 ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

a)      per post: märkt ”Årsstämma” till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26 Tyresö,

b)      per telefon: 08-712 00 00 på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00,

c)       per e-post: info@swedol.se, eller

d)      på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast torsdagen den 23 mars 2017 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering. 

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas

a)      på bolagets huvudkontor (besöksadress: Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö),

b)      på bolagets hemsida www.swedol.se, eller

c)       genom kontakt via telefon på 08-712 00 00, vardagar kl 09.00 – 16.00.

Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. 

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Beslut om:

a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)      disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c)       ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
 3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 4. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 5. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2018.
 6. Stämmans avslutande.

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2016 har en valberedning inrättats bestående av:

Mats Andersson (valberedningens ordförande) (Nordea Investment Funds), Lars Lindgren (Nordstjernan AB) och Rolf Zetterberg (AB Zelda).

Beslutsförslag

Punkt 1:

Valberedningen föreslår att advokaten Pontus Enquist utses att som ordförande leda årsstämman.

Punkt 8 b):

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås fredagen den 31 mars 2017. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 5 april 2017.

Punkt 9:

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 10:

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 070 000 kronor fördelat på 170 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 220 000 kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning för utskottsarbete utgår. I den mån styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Hofvenstam, Lars Lindgren, Leif Reinholdsson, John Zetterberg, Rolf Zetterberg och Christina Åqvist. Till styrelsens ordförande föreslås Lars Lindgren.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna, valberedningens motiverade yttrande samt fullständiga förslag återfinns på bolagets hemsida: www.swedol.se

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Jeanette Cranning som huvudansvarig revisor.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt ska för den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation. Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt kan därutöver bestå av en rörlig lön, baserad på kvantitativa och kvalitativa mål, vilken kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen (exklusive sociala kostnader). Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas, beredas och beslutas av styrelsen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2018 framlägga förslag till

 1. Ordförande vid årsstämma.
 2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.   
 4. Arvodering av revisorer.
 5. Valberedning inför årsstämma 2019.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2018 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2017. Valberedningen utser ordförande inom sig. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen ska ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier. 

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med onsdagen den 8 mars 2017 samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 83 200 000 aktier, varav 1 820 000 A-aktier och 81 380 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 99 580 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

*****

Stockholm i februari 2017

Swedol AB (publ)

Styrelsen