Två starka affärsområden skapar möjligheter för framtiden

Alligo-koncernen består av två starka och operativt fristående affärsområden – Alligo samt Komponenter & Tjänster. Med sina respektive konkurrenskraftiga erbjudanden av produkter och tjänster, hög kompetens och god tillgänglighet samt lokal närvaro under starka varumärken tillgodoser de professionella slutanvändares skiftande behov av industriförnödenheter, industrikomponenter och relaterade tjänster inom främst industri-, bygg- och offentlig sektor i Norden.

Baserat på Alligos decentraliserade affärsmodell leds och drivs affärsområdena utifrån sina egna förutsättningar och mål. Respektive affärsområde utvecklar således sin egen mission, vision, affärsidé och strategi – och sätter utifrån detta sina egna mål, ambitioner och affärsplaner. Tillsammans med koncernens gemensamma finansiella mål och hållbarhetsmål utgör detta Alligos samlade målsättningar för att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet och utveckling.

Koncernens finansiella mål

Alligos styrelse har fastställt följande finansiella mål och utdelningspolicy för koncernen:

Resultattillväxt. Alligo-koncernen strävar efter att, över en konjunkturcykel, uppnå en resultattillväxt (EBITA) på minst 15 procent per år.

Lönsamhet. Alligo-koncernen strävar efter att uppnå en avkastning på eget kapital om minst 20 procent, i kombination med det interna lönsamhetsmålet om minst 45 procent i R/RK, mätt som EBITA (R) i relation till använt rörelsekapital (RK).

Utdelningspolicy. 30–50 procent av resultatet per aktie per år över en konjunkturcykel.

Koncernens hållbarhetsmål

Alligos koncerngemensamma hållbarhetsmål presenteras i koncernens Hållbarhetsrapport

Läs mer om respektive affärsområdes vision, mål, affärsmodell, marknad och fokusområden under Affärsområden