Vi bygger ett integrerat affärsområde

Sedan Swedol blev en del av koncernen den 1 april 2020 har vi arbetat intensivt med sam­ordning av de olika verksamheterna inom affärsområdet.

Genom samordningsarbetet realiserar vi fördelarna med integrationen av TOOLS och Swedol. Vi stärker vårt samlade erbjudande till kunderna och ökar vår interna effektivitet. Synergierna från samordningsarbetet är en viktig del mot målet att nå en EBITA-marginal om 10 procent i affärsområdet till 2023. Samordningsarbetet fokuserar på våra stora konceptvarumärken, Swedol, TOOLS, Grolls och Univern, medan de fristående specialistbolagen fortsätter drivas på ett självständigt sätt.

Ett samordningsprogram med olika arbetsströmmar etablerades parallellt med de existerande linjeorganisationerna för att säkerställa framdrift utan att störa den dagliga verksamheten. Sedan den 1 oktober 2020 drivs den fortsatta integrationen i huvudsak i linjen.

Strategi, kultur och ledarskap

Tydligt ledarskap och gemensamma arbetssätt är centrala för att vi ska kunna fungera effektivt och komma dit vi vill. För att ge affärsområdet en gemensam riktning framåt så har vi etablerat en gemensam strategisk plattform och ett gemensamt ledningssystem. Arbete med en gemensam värdegrund för affärsområdet pågår och ett gemensamt ledarutvecklingsprogram har satts i gång.

Organisation

Sedan den 1 oktober 2020 arbetar affärsområdet i en integrerad nordisk organisation med försäljningsorganisationer på våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland som stöds av centrala affärsområdesfunktioner för sortiment och inköp, koncept och marknad, logistik, IT och digital utveckling, ekonomi, HR samt affärsutveckling och hållbarhet. Chefspositioner har tillsatts i en strukturerad process med en god balans mellan medarbetare från Swedol och TOOLS. Vartefter det finns systemmässiga förutsättningar så förenklar vi den legala strukturen inom affärsområdet med målbilden ett rörelsedrivande bolag per land för Swedol, TOOLS, Grolls och Univern, kompletterat med friststående specialistbolag.

Försäljning

Vi har definierat hur vi ska arbeta med våra olika konceptvarumärken för att vara tydliga i marknaden. Genom att samordna vår lokala närvaro med butiker och säljare så kan vi öka effektiviteten i vår säljorganisation. På många orter i Sverige och Norge där vi finns med både TOOLS och Swedol så planerar vi att flytta ihop i gemensamma butiker och flera flyttar har redan genomförts.

Sortiment och inköp

Vårt erbjudande till kund är en central del av vilka vi är. Tillsammans har vi inom affärsområdet ett brett sortiment och många leverantörer. Vi arbetar med att samordna detta för att skapa förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Förhandlingar med våra största leverantörer har redan lett till förbättrade inköpsvillkor och vi har etablerat riktlinjer för att säkerställa att leverantörerna lever upp till våra gemensamma krav inom till exempel hållbarhet. I det fortsatta arbetet så är utrullning av Swedols egna produktvarumärken till TOOLS kunder en viktig aktivitet.

Logistik

Under det gångna året har fokus inom logistiksamordningen varit att slutföra omfattande pågående förändringar i de olika bolagen. I TOOLS Norge koncentrerar man lagerhållningen till Oslo och Stavanger från att tidigare ha haft ett flertal regionlager. I Swedol är utbyggnaden av logistikcentret i Örebro och utflytt ur lagret i Hisings Backa i slutfas. Analys pågår av vilka möjligheter till ytterligare samordning som finns som ett resultat av samgåendet mellan TOOLS och Swedol.

IT

Vårt mål är att affärsområdet ska arbeta som en integrerad organisation och då behöver vi också ha en samordnad systemmiljö som stödjer detta. En viktig beståndsdel är ett gemensamt affärssystem för affärsområdet med utgångspunkt i Swedols befintliga affärssystem Jeeves. TOOLS Finland är först ut i samordningen och gick in i Jeeves under första kvartalet 2021, följt av TOOLS-bolagen i Sverige och Norge under 2022–2023. Parallellt samordnar vi allt från infrastruktur till webbplattformar.