Ett år i förändring

Ett av affärsområdets mål är att bli en attraktivare arbetsgivare, med kunniga och engagerade medarbetare. För att uppnå detta har vi under året arbetat systematiskt med ett antal frågor kopplade till ny gemensam organisation, ledarskap och kultur, samt kompetensutveckling, mångfald och jämställdhet.

Affärsområdets nya gemensamma organisation trädde i kraft den 1 oktober 2020. Totalt var det 116 positioner som tillsattes under rekryteringsprocessen, varav 54 procent fylldes av personer från TOOLS, 40 procent från Swedol och 6 procent av externa rekryteringar. 20 procent av tjänsterna tillsattes med kvinnor.

Ledarskap och gemensam kultur

En förutsättning för att lyckas med integrationen och en gemensam kultur inom affärsområdet är ett starkt ledarskap med en gemensam riktning. Därför initierades ett antal ledarskapsprogram under 2020 som initialt lanserades digitalt, med förhoppningen att kunna fullfölja dem fysiskt 2021. Vidare följer vi i affärsområdet regelbundet upp ett engagemangsindex och ett ledarskapsindex, för att systematiskt kunna arbeta med förbättringar och veta hur ledarskapet och engagemanget utvecklas jämfört med andra relevanta arbetsgivare i Norden.

En annan prioritering är att skapa en gemensam kultur. Som en del av uppstarten i integrationsarbetet genomfördes en enkät som tog ”temperaturen” på organisationen, och hur medarbetarna upplevde samgåendet. Enkäten utgör ett bra underlag, dels för att kunna följa upp förändringsarbetet och dels för att förstå befintlig kultur i respektive bolag. Under hösten bedrevs sedan ett projekt för att skapa gemensamma värderingar och ett ledarramverk. Medarbetare från hela Norden, och alla funktioner, var inbjudna att delta, och ett antal workshops hölls. Under våren 2021 lanserades dessa gemensamma värderingar och en gemensam syn på det goda ledarskapet i affärsområdet.

Inom affärsområdets logistikorganisationer skedde det samtidigt stora förändringar under 2020, dels genom att Swedols tidigare lagerverksamhet i Hisingsbacka flyttade in i centrallagret i Örebro och dels med olika åtgärder för att effektivisera logistikverksamheten i Norge. Dessa förändringar sker i god dialog med medarbetare och fackliga representanter.

Kontinuerlig kompetensutveckling

En viktig del av vårt kundlöfte är serviceinriktad och kompetent personal. Planen är att under 2021 skapa en gemensam digital lärplattform för såväl produktutbildningar som andra utbildningar – där vi kan följa upp deltagande och slutförande av utbildning utifrån målgrupp.

Vår gemensamma uppförandekod och arbetsmiljöpolicy, som antogs under hösten 2020, guidar oss i hur vi ska bete oss mot varandra, vår omvärld och mot oss själva samt hur vi ska arbeta med att förebygga, utreda, åt­gärda och följa upp vår arbetsmiljö. Under 2020 lanserades även en ambitiös arbetsmiljöutbildning, med syfte att skapa förutsättningar för att vi på ett systematiskt, naturligt och enhetligt sätt arbetar för en god och säker arbetsmiljö i vår vardag. Inom affärsområdet följer vi upp både olyckor, riskobservationer och tillbud, och har lagt en plan för 2021 för en enhetlig uppföljning, inom ramen för vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete.

Mångfald och jämställdhet i fokus

Affärsområdet har ett antal målsättningar för ökad mångfald och jämställdhet och ett långsiktigt mål är att betraktas som helt jämställda i organisationen. Under 2020 inkluderade målen att öka andelen kvinnliga butikschefer, en mer jämställd arbetsplats samt nolltolerans mot kränkningar. Det är också glädjande att kunna konstatera att målet om minst 20 procent kvinnliga butikschefer överträffades i Swedol i Sverige under året, och vi arbetar vidare för motsvarande resultat i hela affärsområdet.

Pandemin präglade året 2020

Alla insatser präglades av den pågående Covid-19 pandemin i samhället. Affärsområdets krisledning bedrev ett intensivt arbete från och med mars 2020, bland annat med internkommunikation, uppföljning av sjukfrånvaron i organisationen samt kontinuerliga anpassningar av verksamheten i enlighet med uppdaterade råd och rekommendationer från myndigheter och branschorganisationer. Affärsområdets olika verksamheter i Sverige, Norge och Finland införde i olika omfattning korttidsarbete under våren som svar på vikande försäljning. Andra stegvis implementerade åtgärder inkluderade noggranna anvisningar för att undvika smittspridning, såsom rutiner runt handhygien, inga externa besök på kontoren, max antal besökare per butik, etc.

Under 2021 kommer integrationsarbetet att fortsätta, med fokus på ledarskap, gemensam kultur och gemensamma processer. Under året kommer även en ny ”temperatur­mätning” att göras för att mäta hur integrationsarbetet upplevs bland medarbetarna.